Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
1360 TREE - Đường kính cây 17 126 13.49%
1359 DGT 30 67 44.78%
1358 EXPRESS - Biểu thức 15 25 60.00%
1357 TRIP2015 19 82 23.17%
1356 WATERFILL - Tràn nước 38 131 29.01%
1355 TRICOUNT - Đếm số tam giác 9 32 28.13%
1354 PIANO2 - Đàn PIANO kỳ lạ 8 14 57.14%
1353 VACATION - Xử lý yêu cầu 8 33 24.24%
1352 SUMDG - Tổng chữ số 8 28 28.57%
1351 ROAD - Xây dựng đường 5 66 7.58%
1350 GUARDS - Bảo vệ 3 4 75.00%
1349 ANALYSE - Phân tích số 13 37 35.14%
1348 PETROL - Trạm bơn xăng 10 18 55.56%
1347 BMAZE 1 61 1.64%
1346 PERM 7 41 17.07%
1345 JOBBERY 7 18 38.89%
1344 DMAZE 15 158 9.49%
1343 RESTRUCT - Tái cấu trúc 25 83 30.12%
1342 SEQ - Dãy số 6 9 66.67%
1341 FIVES - Bộ năm số 0 3 0.00%
1340 CANDIES - Hộp kẹo 6 17 35.29%
1339 TRICITY - Ba thành phố 0.00%
1338 INVITE - MỜI XEM PHIM 3 3 100.00%
1337 DIV4 - Chia dãy 10 67 14.93%
1336 FLU - Dịch cúm 3 4 75.00%