Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
526 GCDQUERY – Truy vấn ước chung lớn nhất 60 133 45.11%
524 QMAXSUMSS - Truy vấn tổng đoạn con lớn nhất 22 102 21.57%
523 QMAXONRK – Truy vấn giá trị lớn nhất trên đoạn 49 158 31.01%
522 ITBRCKTS - Truy vấn dãy ngoặc Version 1 19 36 52.78%
515 BITSUMME – Tổng các trung vị 35 71 49.30%
514 BITCRATE – Đánh giá lập trình viên 39 138 28.26%
513 BITINVCNT – Đếm số nghịch thế 73 182 40.11%
510 ITLINEUP – Bò xếp hàng 54 97 55.67%
509 ITQMAX – Truy vấn Maximum 76 153 49.67%
508 ITRMQSEQ – Truy vấn Minimum trên dãy số 85 214 39.72%
489 DPLIQ4 – Dãy con tăng dài nhất (Bản khó) 165 311 53.05%