Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
571 ADDEDGE - Thêm cung đồ thị 50 121 41.32%
572 SPY - Điệp viên 23 40 57.50%