Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
579 PUSHBOX - Đẩy hộp 26 68 38.24%
574 STABLE - Ổn định 24 33 72.73%
555 SMAXFLOW – Luồng cực đại trên mạng (cơ bản) 21 50 42.00%
566 CIRCUS - Biểu diễn xiếc 21 40 52.50%
572 SPY - Điệp viên 18 43 41.86%
548 EULERCIR – Chu trình Euler 18 109 16.51%
537 BAODONG – Bao đóng 18 22 81.82%
694 FAREWELL - Chia tay 18 26 69.23%
549 MSTONES – ROBOT sơn cột cây số 14 26 53.85%
573 MARBLES- Bắn bi 11 34 32.35%
578 TICKET - Đổi vé 10 14 71.43%
547 KNIGHTPATH – Đường đi quân mã 9 34 26.47%
575 HOUSE - Robot xây nhà 6 47 12.77%