Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
566 CIRCUS - Biểu diễn xiếc 20 34 58.82%
572 SPY - Điệp viên 19 27 70.37%
549 MSTONES – ROBOT sơn cột cây số 15 27 55.56%
548 EULERCIR – Chu trình Euler 13 63 20.63%
547 KNIGHTPATH – Đường đi quân mã 7 25 28.00%