Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
551 NETREDUCE – Mạng rút gọn 49 127 38.58%
579 PUSHBOX - Đẩy hộp 24 63 38.10%
568 RMOVE - Di chuyển robot 48 102 47.06%
567 SILKROAD - Con đường tơ lụa 77 182 42.31%
555 SMAXFLOW – Luồng cực đại trên mạng (cơ bản) 21 50 42.00%
552 SMINPATH – Đường đi ngắn nhất (bản dễ) 287 535 53.64%
543 SPANNING – Cây khung 157 308 50.97%
572 SPY - Điệp viên 18 43 41.86%
574 STABLE - Ổn định 24 33 72.73%
540 STROCONN – Thàn phần liên thông mạnh 49 85 57.65%
578 TICKET - Đổi vé 10 14 71.43%
541 TOPOSORT – Sắp xếp TOPO 284 602 47.18%
577 ZAM - Kén chồng 45 113 39.82%