Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
540 STROCONN – Thàn phần liên thông mạnh 108 160 67.50%
541 TOPOSORT – Sắp xếp TOPO 349 746 46.78%