Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
549 MSTONES – ROBOT sơn cột cây số 21 35 60.00%
537 BAODONG – Bao đóng 24 28 85.71%