Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
568 RMOVE - Di chuyển robot 48 96 50.00%
544 CUTBRIDGES – Khớp và cầu 60 111 54.05%
551 NETREDUCE – Mạng rút gọn 46 119 38.66%
536 AFLOWERS – Tặng hoa kiểu úc 30 126 23.81%
567 SILKROAD - Con đường tơ lụa 62 143 43.36%
554 HSPANTREE – Cây khung nhỏ nhất 60 161 37.27%
532 FINDEXIT – Tìm đường thoát khoải Mê cung 69 255 27.06%
553 MPANTREE – Cây khung nhỏ nhất (cơ bản) 121 275 44.00%
543 SPANNING – Cây khung 146 293 49.83%
538 COMPCONN – Thành phần liên thông 177 352 50.28%
552 SMINPATH – Đường đi ngắn nhất (bản dễ) 244 469 52.03%
541 TOPOSORT – Sắp xếp TOPO 238 514 46.30%