Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
552 SMINPATH – Đường đi ngắn nhất (bản dễ) 238 479 49.69%
541 TOPOSORT – Sắp xếp TOPO 350 750 46.67%