Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
2184 STAIR 0 2 0.00%
2185 TEAM 0 2 0.00%
2186 AUTOCORRECT 0 2 0.00%
1163 WEDDING - Bánh phu thê 1 2 50.00%
2187 PLAYNUM 0 2 0.00%
2188 RAFFLE 0 2 0.00%
5005 XINCHAO 2 2 100.00%
1423 LIGHTING - Chiếu sáng 2 2 100.00%
2193 HILBERT 0 2 0.00%
2194 HOLE 0 2 0.00%
2195 MILLIONAIRE 0 2 0.00%
1428 BACKUP - Sao lưu dữ liệu 0 2 0.00%
2196 SOF 0 2 0.00%
2197 BAKING 0 2 0.00%
2198 GEESE 0 2 0.00%
2199 MARATHON 0 2 0.00%
2200 SANDWICH 0 2 0.00%
2201 WIZARDS 0 2 0.00%
1178 TWOROBOT - Hai robot 0 2 0.00%
2202 COVERING 0 2 0.00%
667 QUAYTRON 1 2 50.00%
1179 FIVES - Bộ năm số 0 2 0.00%
1435 FPOT - Chậu hoa 0 2 0.00%
669 AURORA 0 2 0.00%
1185 GUARDS - Bảo vệ 0 2 0.00%