Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
2252 ICAR 0 0 -
2253 NANTIPRIME 0 0 -
2255 NLINEUP 0 0 -
2256 NRACE 0 0 -
2257 COUNTINGTREE 0 0 -
2258 CUTCAKEE 0 0 -
2259 DELCOL 0 0 -
2004 HAMILTON 0 0 -
2260 KSMALLESTSUMS 0 0 -
2261 NUMBER 0 0 -
2006 JUMPER 0 0 -
2007 IMGAME 0 0 -
2008 IZBORI 0 0 -
2264 POWERFULARRAY 0 0 -
2009 JEWEL 0 0 -
2265 BAMBOOS 0 0 -
2010 NZSUM 0 0 -
2266 GRAVELS 0 0 -
2012 NUMBER 0 0 -
2268 INSERTAR 0 0 -
2013 NAMING 0 0 -
2269 TESTLIST1 0 0 -
2270 BIMAT 0 0 -
2271 ESTIMATION 0 0 -
2272 NUMBERS 0 0 -