Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
5003 MUL 8 8 100.00%
5004 TICHUOC 10 14 71.43%
5005 XINCHAO 8 10 80.00%
5006 PLUS 11 23 47.83%
5007 TONGUOC 11 14 78.57%
5008 FACTORIAL - Giai thừa 43 82 52.44%
5009 SEQ - Dãy số 22 41 53.66%
5010 FIB - Dãy số Fibonacci 31 65 47.69%
5011 INVERT - Số đảo ngược 33 49 67.35%
5012 BIN - Số nhị phân 14 16 87.50%
5013 HTOWER - Tháp Hà Nội 27 44 61.36%
5014 OCT - Số bát phân 14 15 93.33%
5015 HEX - Số thập lục phân 8 10 80.00%
5016 FIRSTDIG - Chữ số đầu tiên 25 28 89.29%
5017 MAXDIG - Chữ số lớn nhất 29 33 87.88%
5018 SUMARR - Tổng dãy số 84 128 65.63%
5019 MAXARR - Số lớn nhất 77 113 68.14%
5020 MINARR - Chỉ số của phần tử nhỏ nhất 84 186 45.16%
5021 SUM2ARR - Cộng hai mảng 262 594 44.11%
5022 INVARR - Đảo ngược mảng 54 76 71.05%
5023 TONGDONG - Tổng các số trên mỗi dòng 54 82 65.85%
5024 TONGCOT - Tổng các số trên mỗi cột 53 66 80.30%
5025 TONGAREA - Tổng hình chữ nhật con 33 45 73.33%
5026 DAODONG - Đảo dòng 43 55 78.18%
5027 DAOCOT - Đảo cột 43 48 89.58%