Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
260 DAOXAU – Đảo ngược xâu 147 205 71.71%
259 SQUIRR2 - Sóc và hạt giẻ 86 278 30.94%
258 PANCAKES - Làm bánh 60 136 44.12%
257 SEQ - Dãy số 145 705 20.57%
256 TBC - Dãy số 70 307 22.80%
255 ZSUM - ZERO SUM 100 339 29.50%
254 GAME - Trời cho 24 95 25.26%
253 BRIDGE - Qua cầu 53 160 33.13%
252 CHOOSE2 - Chọn hình Ver 2 10 34 29.41%
251 CHOOSE1 - Chọn hình Ver 1 16 29 55.17%
250 MAHATAN - Khoảng cách MAHATAN 19 173 10.98%
249 SPECIAL - Số đặc biệt 21 49 42.86%
248 PHU - Đoạn phủ 103 274 37.59%
247 FLOWERS - Phá hoại vườn hoa 45 118 38.14%
246 ACM - Lập trình viên vũ trụ 93 318 29.25%
245 SGAME - Trò chơi với dãy số 106 449 23.61%
244 FAIRPLAY - Tinh thần thể thao 51 99 51.52%
243 DANCE - Khiêu vũ 114 392 29.08%
242 TRIANGLE - Kiểm tra tam giác 46 81 56.79%
241 XEPGACH - Xếp gạch 47 101 46.53%
240 IZO - Tấm cách nhiệt 66 119 55.46%
239 KSEQ1 - Chia kẹo 114 194 58.76%
238 CREAM - Vui chơi có thưởng 73 325 22.46%
237 DISCOUNT - Khuyến mại 155 538 28.81%
236 SDIFF - Chênh lệch nhỏ nhất 141 261 54.02%