Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
195 BEAUTIFUL - Đảo ngược số 132 235 56.17%
194 WATER - Đổ nước 65 214 30.37%
193 RESTAURANT - Nhà hàng bánh ngọt 82 153 53.59%
192 PATH - Đường đi trên mặt phẳng tọa độ 56 114 49.12%
191 CASTING - Chọn vai 98 249 39.36%
190 LARES - Táo quân 109 283 38.52%
189 TABLE - Xếp đá 101 246 41.06%
188 TRIPLETS - So sánh bộ ba số 146 213 68.54%
187 GRID - Bảng số 95 184 51.63%
186 SQRCHECK - Kiểm tra số chính phương 224 422 53.08%
185 SALE - Mua K tặng 1 146 537 27.19%
184 TRIANGLE - Chiều cao của tam giác 152 432 35.19%
183 GAME - Trò chơi quân sự 116 353 32.86%
182 CUTTING - Cắt bánh sinh nhật 210 459 45.75%
181 SUM - Tính tổng 266 533 49.91%
180 HANDSHAKE - Bắt tay 284 689 41.22%
138 GUARDRING – Vòng bảo vệ 6 8 75.00%
137 MCOCKTAIL – Pha chế Cocktail 3 6 50.00%
136 NEARESTP – Cặp điểm gần nhất 14 62 22.58%
135 GCONVEX – Bao lồi của tập điểm 11 78 14.10%
134 POINTPOLY – Điểm thuộc đa giác 20 27 74.07%
133 POLYAREA - Diện tích đa giác 16 42 38.10%
127 MAXFLOW - Luồng cực đại trên mạng 16 192 8.33%
95 BITFLIP – Đảo bit 3 9 33.33%
94 BITCLEAR – Xóa bit 3 4 75.00%