Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
2285 TRONTIM 0 4 0.00%
1275 TRUCK 0 6 0.00%
1241 TSP - Bài toán người du lịch 28 140 20.00%
308 TTDATE – Ngày tháng 52 132 39.39%
313 TTDATE2 – Đổi thời gian 61 106 57.55%
309 TTDTICH – Diện tích 59 140 42.14%
300 TTHCN1 – Hình chữ nhật version 1 124 271 45.76%
303 TTHCN2 – Hình chữ nhật version 2 62 168 36.90%
304 TTHCN3 - Hình chữ nhật version 3 50 185 27.03%
307 TTHPTB1 – Hệ phương trình bậc nhất 23 109 21.10%
305 TTPTB1 – Phương trình bậc nhất 40 167 23.95%
306 TTPTB2 – Phương trình bậc hai 31 200 15.50%
310 TTSUM1 – Tính tổng version 1 230 608 37.83%
311 TTSUM2 – Tính tổng version 2 150 277 54.15%
312 TTSUM3 – Tính tổng version 3 129 284 45.42%
301 TTTAMGIAC1 – Tam giác version 1 86 349 24.64%
302 TTTAMGIAC2 – Tam giác version 2 25 234 10.68%
1228 TUNNEL - Các đường hầm 23 83 27.71%
1421 TURTLE - Cụ rùa 3 5 60.00%
2344 TURTLEPOOL 0 7 0.00%
268 TWINS - Nguyên tố sinh đôi 117 218 53.67%
2189 TWODOGS 0 3 0.00%
507 TWOLETTER – Đếm hình chữ nhật chứa 2 ký tự 13 17 76.47%
597 TWOPATH - Hai tuyến đường 19 33 57.58%
1178 TWOROBOT - Hai robot 0 2 0.00%