Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
309 TTDTICH – Diện tích 59 144 40.97%
300 TTHCN1 – Hình chữ nhật version 1 131 288 45.49%
303 TTHCN2 – Hình chữ nhật version 2 62 180 34.44%
304 TTHCN3 - Hình chữ nhật version 3 54 204 26.47%
307 TTHPTB1 – Hệ phương trình bậc nhất 22 109 20.18%
305 TTPTB1 – Phương trình bậc nhất 42 173 24.28%
306 TTPTB2 – Phương trình bậc hai 31 201 15.42%
310 TTSUM1 – Tính tổng version 1 236 620 38.06%
311 TTSUM2 – Tính tổng version 2 159 296 53.72%
312 TTSUM3 – Tính tổng version 3 134 296 45.27%
301 TTTAMGIAC1 – Tam giác version 1 89 360 24.72%
302 TTTAMGIAC2 – Tam giác version 2 24 244 9.84%
1228 TUNNEL - Các đường hầm 23 83 27.71%
1421 TURTLE - Cụ rùa 2 4 50.00%
2344 TURTLEPOOL 0 5 0.00%
268 TWINS - Nguyên tố sinh đôi 154 293 52.56%
2189 TWODOGS 0 0 -
507 TWOLETTER – Đếm hình chữ nhật chứa 2 ký tự 13 18 72.22%
597 TWOPATH - Hai tuyến đường 19 33 57.58%
1178 TWOROBOT - Hai robot 0 0 -
1487 TYPING - Luyện gõ phím 2 20 10.00%
472 UCLNPATH – Đường đi không nguyên tố 12 36 33.33%
365 UNCLEHO - Tượng Đài Bác Hồ 189 349 54.15%
208 UOCSO - Đếm số ước 136 383 35.51%
5029 UPPER - Xâu ký tự HOA 47 67 70.15%