Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
1435 FPOT - Chậu hoa 0 2 0.00%
2203 FUNCTION 0 1 0.00%
2204 SHPROB 0 3 0.00%
669 AURORA 0 4 0.00%
1439 SURGERY - Phụ mổ 0 12 0.00%
2207 RATIONAL 0 5 0.00%
2208 SHUFFLE 0 5 0.00%
1185 GUARDS - Bảo vệ 0 3 0.00%
674 BINHLUAN 0 6 0.00%
675 COUNTK 0 8 0.00%
1187 WTREE - Trọng số của cây 0 5 0.00%
2211 DWARVES 0 2 0.00%
2212 ROCKGAME 0 3 0.00%
2213 BELAMTOAN 0 2 0.00%
2214 NICE 0 2 0.00%
1191 ANALYSE - Phân tích số 0 0 -
2217 BDT 0 3 0.00%
2218 HANOI 0 2 0.00%
2221 TINHTONG 0 2 0.00%
2222 TRANSLATE 0 3 0.00%
2223 ALBINUTA 0 2 0.00%
2224 BARONS 0 7 0.00%
2225 CACTUS 0 4 0.00%
2226 SORTING 0 21 0.00%
691 PATROL2 - Tuần tra 2 0 14 0.00%