Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
2265 BAMBOOS 0 0 -
1498 BUDGET2 - Ngân sách 2 0 3 0.00%
2010 NZSUM 0 0 -
2266 GRAVELS 0 0 -
1499 COLOR - Tô màu đồ thị 0 5 0.00%
2011 NUMERE 0 3 0.00%
2012 NUMBER 0 0 -
2268 INSERTAR 0 0 -
2013 NAMING 0 0 -
2269 TESTLIST1 0 0 -
5085 SEQ - Dãy số 0 18 0.00%
2014 NAW 0 1 0.00%
2270 BIMAT 0 0 -
2015 BCL 0 2 0.00%
2271 ESTIMATION 0 0 -
2016 NINJA 0 10 0.00%
2272 NUMBERS 0 0 -
2017 NTREES - Trồng cây 0 0 -
2273 VANG 0 0 -
2274 TABLE 0 0 -
2275 TILING 0 0 -
2020 CTRAVEL 0 0 -
2276 ANAGRAM 0 0 -
2277 ARCHERY 0 0 -
1254 CNTRECT - Đếm hình chữ nhật 0 9 0.00%