Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
243 DANCE - Khiêu vũ 96 274 35.04%
602 KSUM 97 162 59.88%
321 MK21SOHOC – Tổng ước 2 98 301 32.56%
374 STRFIXED – Chuẩn hóa xâu 98 264 37.12%
209 NGTO - Phân tích thành tổng hai số nguyên tố 98 188 52.13%
191 CASTING - Chọn vai 99 250 39.60%
235 MEDIAN - Phần tử trung vị 99 174 56.90%
590 MESS - Truyền tin trong mạng 100 207 48.31%
223 SOCK - Ghép đôi tất màu 100 147 68.03%
1076 PAINT - Sơn phòng 101 342 29.53%
423 DPBONUS – Phần thưởng ý nghĩa 101 167 60.48%
189 TABLE - Xếp đá 101 248 40.73%
358 PRIMEFCT - Phân tích ra thừa số nguyên tố 102 236 43.22%
378 ROBOCHAR - Robot nhặt chữ 102 194 52.58%
489 DPLIQ4 – Dãy con tăng dài nhất (Bản khó) 103 181 56.91%
400 PERFECT - Cặp đôi hoàn hảo 105 242 43.39%
330 MK62UCLN – Ước chung lớn nhất 106 185 57.30%
385 BNUMMULT - Nhân hai số lớn 106 251 42.23%
390 LKBRACKET - Sinh các dãy ngoặc đúng 106 213 49.77%
202 BUS - Chờ xe buýt 106 241 43.98%
383 BLSCALES - Cân đĩa thăng bằng 110 275 40.00%
190 LARES - Táo quân 110 284 38.73%
455 FANUMBER - Số độc thân 110 394 27.92%
197 STUDENTS - Tính điểm học sinh 112 193 58.03%
426 DPLATGACH – Lát gạch 114 219 52.05%