Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
896 BCNN - Bội số chung nhỏ nhất 1 37 2.70%
2015 BCL 0 2 0.00%
388 BCATALAN - Tính số CATALAN 65 157 41.40%
399 BBTSP - Bài toán người du lịch (Người giao hàng) 54 228 23.68%
2162 BASKETBALL 0 3 0.00%
1042 BASESTR - Xâu cơ sở 46 153 30.07%
2136 BARONS 0 0 -
2224 BARONS 0 5 0.00%
537 BAODONG – Bao đóng 16 19 84.21%
2229 BANK 11 17 64.71%
348 BANGNHAU2 – Số cặp bằng nhau version 2 62 210 29.52%
347 BANGNHAU1 – Số cặp bằng nhau version 1 59 90 65.56%
2029 BANDYTA - Đánh bạc 6 20 30.00%
898 BANDWIDTH - Băng thông 0.00%
1258 BANBI - Bắn bi 24 63 38.10%
2265 BAMBOOS 0 0 -
1195 BALLOON - Bóng bay 6 32 18.75%
660 BALLOON 25 29 86.21%
1495 BALLGAME - Trò chơi thả bóng 0 2 0.00%
2161 BALLDROP 0 5 0.00%
2105 BALL 1 1 100.00%
1082 BALANCED - Giao thông cân bằng 29 69 42.03%
1194 BALANCED - Giao thông cân bằng 9 26 34.62%
2197 BAKING 0 0 -
1428 BACKUP - Sao lưu dữ liệu 0.00%