# Tên thành viên Chữ ký cá nhân Số bài đạt Điểm xếp hạng
601 Nguyễn Thị Thu Thanh 1 1500
602 fdfdfd 0 1500
603 Lê văn thắng 0 1500
604 Lê văn thắng 1 1500
605 Nguyen Van Thang 18 1500
606 Nguyễn Văn Thắng 37 1500
607 Bùi Thắng 1500
608 Viết Thắng 1500
609 Võ Quang Thắng 0 1500
610 Thắng Nguyễn 7 1500
611 Nguyễn Việt Thắng 3 1500
612 Nguyễn Thái Văn 0 1500
613 Thái Triều Nam 0 1500
614 Phạm Thái Sơn 0 1500
615 Nguyễn Huy Thái 25 1500
616 Thái Mai Quang 2 1500
617 Huynh Thai Hoang 1 1500
618 Hoàng Văn Thái 0 1500
619 Thai Ba Hung 1 1500
620 Nguyễn Đình Cương 1500
621 testtin 1500
622 Linh 1 1500
623 testestest 1 1500
624 tester 1500
625 minth 1500
626 Tester 1500
627 testcoder 1 1500
628 Trần Văn Quyết 0 1500
629 Trần Kiến Quốc 1500
630 Nguyễn Hoàng Long 1500
631 temper 2 1500
632 unknow 1 1500
633 Nguyễn Minh Hùng 1 1500
634 tdk_07 4 1500
635 Rickie Lukas 1 1500
636 Nguyễn Hoà Thuận 2 1500
637 NTN 1 1500
638 Trần Bá Nguyên 1 1500
639 Trần Bình Duy 15 1500
640 coder from c3xuho vinh phuc with love 4 1500
641 Linh Trần 7 1500
642 Nguyễn Đạt 1 1500
643 Taso 1 1500
644 Quan Nguyen 2 1500
645 Tạ Quang Kiên 50 1500
646 Phan Nguyễn Việt Bắc 1 1500
647 ABCDE 1500
648 vdkhoi 0 1500
649 banhatan 1 1500
650 Trần Vạn Tấn 6 1500