Tên đăng nhập

ishurakama

Họ và tên

Nguyễn Thế Sơn

Email

nguyentheson1206@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2021-11-01 13:36:06

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500