Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#1585 #1046. SPERFECT - Hệ thống gần hoàn hảo Accepted 100 2462 ms 700 K C++ 14 / 979 B YugiHacker 2019-12-23 18:27:27
#1625 #1046. SPERFECT - Hệ thống gần hoàn hảo Accepted 100 2487 ms 792 K C++ 17 / 1 K Trịnh Nam Anh 2019-12-24 2:33:08
#1671 #1046. SPERFECT - Hệ thống gần hoàn hảo Accepted 100 2568 ms 776 K C++ 17 / 3 K Nguyễn Hoàng Sơn 2019-12-24 6:22:55
#8934 #1046. SPERFECT - Hệ thống gần hoàn hảo Accepted 100 7123 ms 23544 K C++ 11 / 2 K Hà Văn Hoàng - THPT Chuyên Bình Long 2020-10-01 4:05:50
#8984 #1046. SPERFECT - Hệ thống gần hoàn hảo Accepted 100 1915 ms 6492 K C++ 14 / 2 K yuhcoon 2020-10-01 12:02:24
#12152 #1046. SPERFECT - Hệ thống gần hoàn hảo Accepted 100 1530 ms 716 K C++ 17 / 1 K Trùm CUỐI 2020-10-27 18:14:09
#12772 #1046. SPERFECT - Hệ thống gần hoàn hảo Accepted 100 2597 ms 1560 K C++ 11 / 1 K Phạm Văn Sơn Dương 2020-10-29 6:43:45
#13166 #1046. SPERFECT - Hệ thống gần hoàn hảo Accepted 100 2586 ms 1532 K C++ 14 / 1 K Nguyễn Hải Phong 2020-10-30 13:36:02
#41087 #1046. SPERFECT - Hệ thống gần hoàn hảo Accepted 100 3681 ms 13892 K C++ 17 / 2 K Bill 2021-07-03 3:20:39
#41257 #1046. SPERFECT - Hệ thống gần hoàn hảo Accepted 100 4080 ms 13044 K C++ 14 / 3 K Do Xuan Hoang 2021-07-04 3:16:21
#41418 #1046. SPERFECT - Hệ thống gần hoàn hảo Accepted 100 3593 ms 12160 K C++ 17 / 3 K DD 2021-07-05 16:18:00
#46442 #1046. SPERFECT - Hệ thống gần hoàn hảo Accepted 100 4231 ms 38396 K C++ / 2 K Đào Văn Đức 2021-09-03 10:25:45
#46482 #1046. SPERFECT - Hệ thống gần hoàn hảo Accepted 100 3618 ms 18404 K C++ 17 / 2 K Đinh Mạnh Hùng 2021-09-04 4:33:08
#47241 #1046. SPERFECT - Hệ thống gần hoàn hảo Accepted 100 5736 ms 14680 K C++ 14 / 2 K Nguyễn Lê Khánh 2021-09-10 6:06:33
#59952 #1046. SPERFECT - Hệ thống gần hoàn hảo Accepted 100 3532 ms 11980 K C++ 14 / 2 K Duong Thao 2021-11-28 13:53:47
#62610 #1046. SPERFECT - Hệ thống gần hoàn hảo Accepted 100 4354 ms 12788 K C++ 11 / 2 K Trương Tuấn Tú 2021-12-14 2:14:25
#64842 #1046. SPERFECT - Hệ thống gần hoàn hảo Accepted 100 2550 ms 5396 K C++ 14 / 2 K shabipilamew 2021-12-18 3:55:23
#72073 #1046. SPERFECT - Hệ thống gần hoàn hảo Accepted 100 1552 ms 656 K C++ 14 / 1 K nguyen khac thu 2022-02-10 13:58:22
#77901 #1046. SPERFECT - Hệ thống gần hoàn hảo Accepted 100 2492 ms 656 K C++ 11 / 1 K hihihi1 2022-03-18 12:37:42
#82533 #1046. SPERFECT - Hệ thống gần hoàn hảo Accepted 100 4317 ms 13188 K C++ 17 / 2 K Nguyễn Lê Hoàng Trung 2022-04-26 15:17:59


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: