Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#70217 #353. MAFREQ2 – Bảng tần số 2 Accepted 100 84 ms 4476 K C++ 11 (NOI) / 4 K Durex+_+ 2022-01-21 16:39:56
#39749 #353. MAFREQ2 – Bảng tần số 2 Accepted 100 255 ms 384 K C++ 17 / 399 B anhduc 2021-06-25 9:23:08
#84374 #353. MAFREQ2 – Bảng tần số 2 Accepted 100 258 ms 336 K C++ (NOI) / 426 B Trần Đình Thế Anh 2022-05-22 4:19:21
#93851 #353. MAFREQ2 – Bảng tần số 2 Accepted 100 281 ms 400 K C++ 17 / 483 B Danh Thanh Thủ 2022-10-11 9:45:41
#48532 #353. MAFREQ2 – Bảng tần số 2 Accepted 100 339 ms 448 K C++ 17 / 429 B hihihi1 2021-09-22 3:13:42
#4332 #353. MAFREQ2 – Bảng tần số 2 Accepted 100 347 ms 8188 K C++ (NOI) / 572 B Dương Thị Ngân Giang 2020-02-27 8:09:26
#47546 #353. MAFREQ2 – Bảng tần số 2 Accepted 100 359 ms 4452 K C++ / 385 B hm123 2021-09-12 14:20:40
#38542 #353. MAFREQ2 – Bảng tần số 2 Accepted 100 364 ms 604 K C++ 14 / 486 B Nguyễn Quốc Đạt 2021-06-07 12:34:43
#4132 #353. MAFREQ2 – Bảng tần số 2 Accepted 100 373 ms 12112 K C++ / 570 B Phạm Thế Phong 2020-02-17 12:59:22
#85837 #353. MAFREQ2 – Bảng tần số 2 Accepted 100 376 ms 596 K C++ 11 (NOI) / 1022 B Huỳnh Bảo Khang 2022-06-16 14:56:43
#4276 #353. MAFREQ2 – Bảng tần số 2 Accepted 100 388 ms 12128 K C++ / 747 B Takce 2020-02-26 4:44:51
#5118 #353. MAFREQ2 – Bảng tần số 2 Accepted 100 390 ms 12160 K C++ 17 / 445 B Lemon Garden 2020-03-30 13:56:42
#51105 #353. MAFREQ2 – Bảng tần số 2 Accepted 100 426 ms 8828 K C++ 14 / 2 K MeowT.dev 2021-10-13 11:04:16
#87869 #353. MAFREQ2 – Bảng tần số 2 Accepted 100 435 ms 31676 K C++ 11 / 1 K Lê Nguyễn Hiếu An 2022-07-18 14:54:09
#14767 #353. MAFREQ2 – Bảng tần số 2 Accepted 100 441 ms 1152 K C++ 17 / 1 K Đủ 2020-11-12 16:34:46
#63608 #353. MAFREQ2 – Bảng tần số 2 Accepted 100 444 ms 4788 K C++ 11 / 921 B Trương Tuấn Tú 2021-12-16 3:44:09
#109866 #353. MAFREQ2 – Bảng tần số 2 Accepted 100 447 ms 4704 K C++ 17 / 584 B Mr_Nguyễn 2022-12-12 3:02:53
#18266 #353. MAFREQ2 – Bảng tần số 2 Accepted 100 454 ms 4708 K C++ 14 / 444 B Nguyễn Trần Khánh Linh 2020-12-01 15:03:15
#5321 #353. MAFREQ2 – Bảng tần số 2 Accepted 100 456 ms 4608 K C++ 14 / 451 B Trùm CUỐI 2020-04-05 8:35:12
#50986 #353. MAFREQ2 – Bảng tần số 2 Accepted 100 462 ms 764 K C++ / 433 B Xuân 2021-10-13 2:18:20
#50650 #353. MAFREQ2 – Bảng tần số 2 Accepted 100 485 ms 8696 K C++ / 441 B Onii Chan 2021-10-10 10:27:43
#91366 #353. MAFREQ2 – Bảng tần số 2 Accepted 100 507 ms 8700 K C++ 17 / 775 B Nguyễn Khắc Trung 2022-09-08 13:45:32
#9118 #353. MAFREQ2 – Bảng tần số 2 Accepted 100 520 ms 5084 K C++ 14 / 586 B always tle 2020-10-04 14:19:10
#29730 #353. MAFREQ2 – Bảng tần số 2 Accepted 100 559 ms 39388 K Pascal / 571 B Nguyen An 2021-03-08 5:45:20
#76244 #353. MAFREQ2 – Bảng tần số 2 Accepted 100 563 ms 9572 K C++ 17 (Clang) / 645 B Không có tên 2022-03-03 2:18:44
#86118 #353. MAFREQ2 – Bảng tần số 2 Accepted 100 565 ms 16476 K C++ 14 / 553 B Vo Nguyen Nhat Duy 2022-06-20 8:21:51
#116449 #353. MAFREQ2 – Bảng tần số 2 Accepted 100 614 ms 8820 K C++ 17 (Clang) / 748 B HoanggHiy 2023-01-26 16:10:43
#34956 #353. MAFREQ2 – Bảng tần số 2 Accepted 100 688 ms 43260 K Pascal / 556 B Lâm Khánh An 2021-04-16 13:06:23
#29874 #353. MAFREQ2 – Bảng tần số 2 Accepted 100 693 ms 43260 K Pascal / 531 B Khuyen Tran 2021-03-09 2:14:06
#44411 #353. MAFREQ2 – Bảng tần số 2 Accepted 100 1490 ms 15952 K C++ 14 / 862 B Trần Minh Tuấn 2021-08-17 17:28:45
#80161 #353. MAFREQ2 – Bảng tần số 2 Accepted 100 1503 ms 8256 K C++ / 429 B Đỗ Việt Cường 2022-04-01 10:07:01
#69426 #353. MAFREQ2 – Bảng tần số 2 Accepted 100 1514 ms 8600 K C++ 17 / 403 B L H D 2022-01-15 16:53:05
#31813 #353. MAFREQ2 – Bảng tần số 2 Accepted 100 1574 ms 9272 K C++ 11 (Clang) / 916 B vuvanhung 2021-03-19 14:44:02
#41888 #353. MAFREQ2 – Bảng tần số 2 Accepted 100 1595 ms 5044 K C++ 14 / 627 B hoanghai T01 2021-07-09 3:38:38
#108353 #353. MAFREQ2 – Bảng tần số 2 Accepted 100 1615 ms 10576 K C++ 11 / 427 B van_dat 2022-12-06 11:45:48
#45766 #353. MAFREQ2 – Bảng tần số 2 Accepted 100 1791 ms 156548 K Python 3 / 175 B Pham Quoc Viet 2021-08-28 6:01:12


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: