Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#84138 #551. NETREDUCE – Mạng rút gọn Accepted 100 22 ms 336 K C++ 11 (NOI) / 6 K Durex+_+ 2022-05-17 18:06:04
#69661 #551. NETREDUCE – Mạng rút gọn Accepted 100 35 ms 480 K C++ 11 / 2 K Nguyễn Thu Hà 2022-01-18 1:59:52
#62886 #551. NETREDUCE – Mạng rút gọn Accepted 100 40 ms 1024 K C++ 17 / 3 K halone 2021-12-15 2:22:29
#62876 #551. NETREDUCE – Mạng rút gọn Accepted 100 40 ms 724 K C++ 17 / 3 K Nguyễn Sơn Giang 2021-12-15 2:11:14
#69662 #551. NETREDUCE – Mạng rút gọn Accepted 100 42 ms 484 K C++ 17 / 2 K Nguyễn Trần Khánh Linh 2022-01-18 2:00:05
#57569 #551. NETREDUCE – Mạng rút gọn Accepted 100 43 ms 768 K C++ 11 / 2 K hihihi1 2021-11-15 11:53:57
#62903 #551. NETREDUCE – Mạng rút gọn Accepted 100 43 ms 636 K C++ 17 / 2 K Nguyễn Tùng Lâm 2021-12-15 2:42:06
#6442 #551. NETREDUCE – Mạng rút gọn Accepted 100 44 ms 768 K C++ 14 / 2 K Trùm CUỐI 2020-04-29 18:14:27
#62884 #551. NETREDUCE – Mạng rút gọn Accepted 100 44 ms 764 K C++ 11 / 4 K Đủ 2021-12-15 2:20:21
#62880 #551. NETREDUCE – Mạng rút gọn Accepted 100 44 ms 740 K C++ 14 / 2 K minh nguyen le 2021-12-15 2:19:01
#33332 #551. NETREDUCE – Mạng rút gọn Accepted 100 44 ms 864 K C++ 14 / 2 K Duy_e 2021-03-31 8:49:54
#9557 #551. NETREDUCE – Mạng rút gọn Accepted 100 47 ms 640 K C++ 14 / 2 K Hà Hoàng Hiệp 2020-10-09 9:34:35
#39229 #551. NETREDUCE – Mạng rút gọn Accepted 100 50 ms 640 K C++ 17 / 2 K NSG 2021-06-19 10:41:22
#46981 #551. NETREDUCE – Mạng rút gọn Accepted 100 52 ms 636 K C++ 17 / 2 K Phạm Thế Phong 2021-09-08 13:38:41
#39306 #551. NETREDUCE – Mạng rút gọn Accepted 100 62 ms 568 K C++ / 2 K Nguyễn Tùng Lâm 2021-06-20 7:49:34
#39558 #551. NETREDUCE – Mạng rút gọn Accepted 100 65 ms 596 K C++ / 3 K duong tuan minh 2021-06-23 1:58:46
#89690 #551. NETREDUCE – Mạng rút gọn Accepted 100 69 ms 3280 K C++ 14 / 3 K Nguyễn Anh Dũng 2022-08-22 13:50:46
#91686 #551. NETREDUCE – Mạng rút gọn Accepted 100 92 ms 696 K C++ 17 / 2 K Bùi Nguyễn Đức Trọng 2022-09-12 8:20:01
#91753 #551. NETREDUCE – Mạng rút gọn Accepted 100 92 ms 504 K C++ 14 / 2 K Huynh Thai Hoang 2022-09-13 16:36:51
#43196 #551. NETREDUCE – Mạng rút gọn Accepted 100 166 ms 1484 K C++ / 2 K always tle 2021-07-28 6:06:30


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: