Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
10028 DDD - Đếm đường đi 12 34 35.29%
886 GUIDE - Chỉ đường 7 14 50.00%
867 SUM3 - Thay đổi trọng số đỉnh 1 1 100.00%
866 LCA2 - Cha chung gần nhất (gốc thay đổi) 6 21 28.57%
865 LCA - Cha chung gần nhất 32 49 65.31%
863 SUMTREE - Tổng trên cây 2 13 15.38%
862 DISTANCE - Khoảng cách 0 4 0.00%
861 SUMMAX5 - Tổng trên cây 5 0.00%
860 SUMMIT - Hội nghị Mỹ - Triều lần 4 0.00%
859 COOKIES - Bánh quy 0.00%
858 CENTROID - Trọng tâm của cây 2 15 13.33%
857 JUMPING - Khỉ con học nhảy 7 15 46.67%
856 SUMMAX4 - Tổng lớn nhất trên cây 5 9 55.56%
855 COLORING - Tô màu cho cây 6 9 66.67%
854 DIAMETER - Đường kính của cây 12 20 60.00%
853 DISTK - Khoảng cách K trên cây 7 14 50.00%
852 SUMMAX3 - Dán tranh 14 18 77.78%
851 SUMMAX2 - Tổng lớn nhất trên cây 16 25 64.00%
850 SUMMAX1 - Nhánh có tổng lớn nhất 17 23 73.91%
694 FAREWELL - Chia tay 15 22 68.18%
693 ANCES - Nút cha chung gần nhất 30 85 35.29%