Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
594 SCHOOL - Đường đến trường 69 275 25.09%
593 NETACCEL - Tăng tốc mạng máy tính 53 78 67.95%
592 CENTRE - Thành phố trung tâm 79 267 29.59%
530 TREECARE - Chăm sóc cây 15 44 34.09%
529 HCARDGAME - Bốc bài (bản khó) 8 27 29.63%
528 HPROTEST - Bò biểu tình (bản khó) 22 53 41.51%
507 TWOLETTER – Đếm hình chữ nhật chứa 2 ký tự 13 18 72.22%
506 RECTCNT – Đếm hình chữ nhật 19 53 35.85%
505 MAXAREA – Hình chữ nhật có diện tích lớn nhất 26 56 46.43%
504 GOLFYARD – Sân Golf 14 38 36.84%
503 LLEGENDS – Liên minh huyền thoại 26 43 60.47%
502 SALEMON – Buôn dưa lê 30 91 32.97%
489 DPLIQ4 – Dãy con tăng dài nhất (Bản khó) 162 306 52.94%
486 HCARDGAME – Bốc bài (bản khó) 11 35 31.43%
484 SPLITSTR – Tách xâu 16 76 21.05%
481 HPROTEST – Bò biểu tình (bản khó) 35 84 41.67%