Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
1527 BISCUITS - Packing Biscuits 1 1 100.00%
1528 MUSHROOMS - Counting Mushrooms 1 1 100.00%
1532 LINE - Broken Line (Part. 1) 1 1 100.00%
1534 WALK - Sky Walking 1 3 33.33%
1520 STARS - Các chòm sao 0 6 0.00%
1523 EQUAKE - Động đất 0 1 0.00%
1581 ROBOT - Thử nghiệm Robot 0 2 0.00%
1273 NORMA 0 23 0.00%
2006 JUMPER 0 0 -
2007 IMGAME 0 0 -
2008 IZBORI 0 0 -
2009 JEWEL 0 0 -
1517 EFILL - Thiết kế đường điện 0 3 0.00%
1535 LINE - Broken Line (Part. 2) 0 0 -
1558 BRACKET - Biến đổi dãy ngoặc 0.00%
1560 TREE - Vẽ cây 0.00%
1561 HAPPY - Đi tìm hạnh phúc 0.00%
1557 SQUID - Trò chơi con mực 0.00%