Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
1533 VISION - Vision Program 2 3 66.67%
1516 ROBOT - Thử nghiệm robot 3 19 15.79%
892 OVERPART - Quá nửa 3 7 42.86%
1519 BUS - Đi xe buýt 3 37 8.11%
1513 WORKOUT - Tập thể dục 3 43 6.98%
1505 PICKING - Hái quả 4 9 44.44%
1511 SEQUENCE - Dãy xấp xỉ tăng 4 6 66.67%
1508 BLGAME - Trò chơi khối hộp 5 9 55.56%
1514 ASPAL - Số siêu đối xứng 5 14 35.71%
1507 QUEUE - Dòng xe vào bến 6 47 12.77%
1522 BUILDING - Tòa nhà 7 25 28.00%
1013 CANDY - Chia kẹo 7 19 36.84%
1005 SEQ14 - Dãy số 14 8 14 57.14%
1510 SPECONE - Người đặc biệt 8 24 33.33%
2335 GOODARR 11 56 19.64%
1007 GRCOLOR2 - Tô màu độ thị 2 15 26 57.69%
1002 MINE - Đào vàng 22 135 16.30%
1004 GRCOLOR - Tô màu đồ thị 26 39 66.67%