Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
1529 SHOES - Arranging Shoes 2 2 100.00%
1530 SPLIT - Split the Attractions 2 2 100.00%
1531 RECT - Rectangles 2 2 100.00%
1532 LINE - Broken Line (Part. 1) 1 1 100.00%
1533 VISION - Vision Program 2 3 66.67%
1534 WALK - Sky Walking 1 3 33.33%
1535 LINE - Broken Line (Part. 2) 0 2 0.00%
1557 SQUID - Trò chơi con mực 0 3 0.00%
1558 BRACKET - Biến đổi dãy ngoặc 0 5 0.00%
1560 TREE - Vẽ cây 0 3 0.00%
1561 HAPPY - Đi tìm hạnh phúc 0 5 0.00%
1581 ROBOT - Thử nghiệm Robot 0 7 0.00%
1582 QUEUE - Dòng xe vào bến 4 21 19.05%
2006 JUMPER 0 4 0.00%
2007 IMGAME 0 4 0.00%
2008 IZBORI 0 4 0.00%
2009 JEWEL 0 7 0.00%
2335 GOODARR 15 90 16.67%