Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
1351 ROAD - Xây dựng đường 5 66 7.58%
1350 GUARDS - Bảo vệ 3 4 75.00%
1349 ANALYSE - Phân tích số 13 37 35.14%
1348 PETROL - Trạm bơn xăng 10 18 55.56%
1347 BMAZE 1 61 1.64%
1346 PERM 7 41 17.07%
1345 JOBBERY 7 18 38.89%
1344 DMAZE 15 158 9.49%
1343 RESTRUCT - Tái cấu trúc 25 83 30.12%
1342 SEQ - Dãy số 6 9 66.67%
1341 FIVES - Bộ năm số 0 3 0.00%
1340 CANDIES - Hộp kẹo 6 17 35.29%
1339 TRICITY - Ba thành phố 0.00%
1338 INVITE - MỜI XEM PHIM 3 3 100.00%
1337 DIV4 - Chia dãy 10 65 15.38%
1336 FLU - Dịch cúm 3 4 75.00%
1335 SAFETY - Tuần tra 2 4 50.00%
1334 ROUTE - Thiết kế tour du lịch 2 15 13.33%
1333 CHANGE2D - Biến đổi 2D 4 6 66.67%
1332 DIFFUSE - Truyền tin 0 6 0.00%
1331 INCSEQ - Số dãy con 2 3 66.67%
1330 RANKING - Xếp hạng 0 3 0.00%
1329 CARD - Tráo bài 0 4 0.00%
1328 DOMINO - Domino 9 16 56.25%
1327 SEQM - Dãy tăng M 0 13 0.00%