Tên đăng nhập

21t1020780

Họ và tên

NXT

Email

21t1020780@husc.edu.vn

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2022-05-17 7:19:57

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500