Tên đăng nhập

shu

Họ và tên

Lê Trần Trung Kiên

Email

hackermucoichuyennghiep01@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2022-11-15 12:03:50

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500