Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#142424 #2065. PALINEZ Accepted 100 1949 ms 132836 K C++ / 1 K Vũ Tiến Thành 2024-03-21 17:11:39
#137346 #2065. PALINEZ Accepted 100 679 ms 68040 K C++ 17 / 989 B Sái Công Minh 2024-02-27 8:22:23
#145142 #2065. PALINEZ Accepted 100 1030 ms 23804 K C++ (NOI) / 883 B Nguyễn Trọng Tấn K29 2024-04-11 16:20:03
#77927 #2065. PALINEZ Accepted 100 1025 ms 19680 K C++ 17 (Clang) / 767 B Phan Ngọc Thức 2022-03-18 14:22:45
#73989 #2065. PALINEZ Accepted 100 1053 ms 19676 K C++ 11 (Clang) / 894 B YOASOBI 2022-02-17 15:20:54
#113354 #2065. PALINEZ Accepted 100 412 ms 512 K C++ 17 / 1 K Kripperz 2022-12-27 4:53:02
#137148 #2065. PALINEZ Accepted 100 220 ms 508 K C++ 17 / 1 K Lê Bình Minh 2024-02-24 15:55:50
#119973 #2065. PALINEZ Accepted 100 386 ms 508 K C++ 17 / 761 B aaaa 2023-12-24 8:19:04
#84663 #2065. PALINEZ Accepted 100 282 ms 508 K C++ 17 / 979 B ohka 2022-05-25 17:38:27
#136810 #2065. PALINEZ Accepted 100 230 ms 488 K C++ 17 / 1 K Lê Quang Phúc 2024-02-23 16:39:15
#27223 #2065. PALINEZ Accepted 100 619 ms 384 K C++ 17 (Clang) / 564 B Nguyen Nhu Duc Minh 2021-02-03 14:53:22
#77892 #2065. PALINEZ Accepted 100 735 ms 380 K C++ 11 / 567 B hihihi1 2022-03-18 12:30:05


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: