Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#77892 #2065. PALINEZ Accepted 100 735 ms 380 K C++ 11 / 567 B hihihi1 2022-03-18 12:30:05
#27223 #2065. PALINEZ Accepted 100 619 ms 384 K C++ 17 (Clang) / 564 B Nguyen Nhu Duc Minh 2021-02-03 14:53:22
#84663 #2065. PALINEZ Accepted 100 282 ms 508 K C++ 17 / 979 B ohka 2022-05-25 17:38:27
#119973 #2065. PALINEZ Accepted 100 386 ms 508 K C++ 17 / 761 B aaaa 2023-12-24 8:19:04
#113354 #2065. PALINEZ Accepted 100 412 ms 512 K C++ 17 / 1 K Kripperz 2022-12-27 4:53:02
#73990 #2065. PALINEZ Accepted 100 886 ms 19668 K C++ 11 (Clang) / 894 B YOASOBI 2022-02-17 15:20:55
#77927 #2065. PALINEZ Accepted 100 1025 ms 19680 K C++ 17 (Clang) / 767 B Phan Ngọc Thức 2022-03-18 14:22:45


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: