Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#87103 #230. MDIST - Khoảng cách MANHATTAN Accepted 100 1961 ms 17836 K Java / 788 B quyet 2022-07-09 7:23:15
#87123 #230. MDIST - Khoảng cách MANHATTAN Accepted 100 270 ms 3588 K C# / 954 B ZiNo 2022-07-09 9:25:33
#85027 #230. MDIST - Khoảng cách MANHATTAN Accepted 100 40 ms 336 K C++ / 397 B Đỗ Việt Cường 2022-06-02 15:51:16
#75717 #230. MDIST - Khoảng cách MANHATTAN Accepted 100 38 ms 356 K C++ / 557 B Nguyễn Gia Bảo 2022-02-26 9:02:05
#48327 #230. MDIST - Khoảng cách MANHATTAN Accepted 100 38 ms 420 K C++ 14 / 684 B nguyen khac thu 2021-09-19 0:15:53
#52131 #230. MDIST - Khoảng cách MANHATTAN Accepted 100 36 ms 340 K C++ / 375 B Onii Chan 2021-10-20 1:18:51
#44767 #230. MDIST - Khoảng cách MANHATTAN Accepted 100 36 ms 320 K C++ / 333 B hihihi1 2021-08-20 12:53:11
#40790 #230. MDIST - Khoảng cách MANHATTAN Accepted 100 35 ms 348 K C++ 17 / 457 B Tô Tiến Đạt 2021-07-01 12:33:00
#24471 #230. MDIST - Khoảng cách MANHATTAN Accepted 100 35 ms 384 K C++ 14 / 384 B Nguyễn Trần Khánh Linh 2020-12-29 15:01:30
#86575 #230. MDIST - Khoảng cách MANHATTAN Accepted 100 34 ms 372 K C++ / 5 K Vo Nguyen Nhat Duy 2022-06-27 8:33:42
#52704 #230. MDIST - Khoảng cách MANHATTAN Accepted 100 34 ms 348 K C++ / 494 B Không Tên Không Tuổi 2021-10-22 15:23:57
#30648 #230. MDIST - Khoảng cách MANHATTAN Accepted 100 33 ms 384 K C++ / 434 B gay 2021-03-11 15:11:48
#57104 #230. MDIST - Khoảng cách MANHATTAN Accepted 100 29 ms 444 K C++ 17 / 617 B LAM DEP TRAI 2021-11-13 15:29:51
#60555 #230. MDIST - Khoảng cách MANHATTAN Accepted 100 27 ms 368 K C++ / 411 B DEATH 2021-12-02 6:54:56
#25316 #230. MDIST - Khoảng cách MANHATTAN Accepted 100 26 ms 476 K C++ / 445 B Trần Khánh Linh 2021-01-14 3:12:50
#20538 #230. MDIST - Khoảng cách MANHATTAN Accepted 100 24 ms 352 K C++ 17 / 390 B Trùm CUỐI 2020-12-11 3:32:04
#40022 #230. MDIST - Khoảng cách MANHATTAN Accepted 100 23 ms 360 K C / 375 B Nguyễn Quốc Đạt 2021-06-28 1:08:04
#24444 #230. MDIST - Khoảng cách MANHATTAN Accepted 100 23 ms 388 K C++ / 415 B Nguyễn Ngọc Thủy 2020-12-29 13:15:39
#24449 #230. MDIST - Khoảng cách MANHATTAN Accepted 100 23 ms 388 K C++ 17 / 415 B Trần Quang Huy 2020-12-29 13:16:57
#62327 #230. MDIST - Khoảng cách MANHATTAN Accepted 100 22 ms 384 K C++ 11 / 815 B Trương Tuấn Tú 2021-12-12 15:54:13
#78442 #230. MDIST - Khoảng cách MANHATTAN Accepted 100 22 ms 352 K C++ 11 / 660 B Xuân 2022-03-22 16:09:00
#103013 #230. MDIST - Khoảng cách MANHATTAN Accepted 100 22 ms 256 K C++ 11 (NOI) / 948 B Durex+_+ 2022-11-19 15:29:10
#24152 #230. MDIST - Khoảng cách MANHATTAN Accepted 100 22 ms 384 K C++ / 428 B Đoàn Công Chiến 2020-12-26 3:56:42
#24480 #230. MDIST - Khoảng cách MANHATTAN Accepted 100 22 ms 388 K C++ 17 / 316 B Bùi Hải Đăng 2020-12-29 15:22:36
#24117 #230. MDIST - Khoảng cách MANHATTAN Accepted 100 21 ms 448 K C++ 17 / 394 B Hoàng Minh Sơn 2020-12-24 13:58:28
#24269 #230. MDIST - Khoảng cách MANHATTAN Accepted 100 21 ms 360 K C++ 17 / 428 B Chu Minh Quân 2020-12-28 9:59:59
#24093 #230. MDIST - Khoảng cách MANHATTAN Accepted 100 20 ms 484 K C++ 17 / 409 B Nguyễn Minh Hoàng 2020-12-24 3:58:20
#24048 #230. MDIST - Khoảng cách MANHATTAN Accepted 100 20 ms 440 K C++ 17 / 527 B Phạm Thế Phong 2020-12-22 15:00:36


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: