Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#76634 #268. TWINS - Nguyên tố sinh đôi Accepted 100 845 ms 484 K C++ 17 / 553 B TH? 2022-03-05 18:46:53
#44727 #268. TWINS - Nguyên tố sinh đôi Accepted 100 852 ms 352 K C++ 11 / 394 B hihihi1 2021-08-20 9:11:14
#78283 #268. TWINS - Nguyên tố sinh đôi Accepted 100 861 ms 360 K C++ / 396 B long 2022-03-21 10:08:32
#146245 #268. TWINS - Nguyên tố sinh đôi Accepted 100 961 ms 45676 K Python 3 / 359 B lê thành đạt 2024-04-18 6:38:45
#115170 #268. TWINS - Nguyên tố sinh đôi Accepted 100 1378 ms 29572 K Python 3 / 258 B Phan Thien Hue 2023-01-06 9:27:09
#119026 #268. TWINS - Nguyên tố sinh đôi Accepted 100 1559 ms 10216 K C++ / 590 B Phạm Đức Thiện 2023-12-22 4:08:06
#27146 #268. TWINS - Nguyên tố sinh đôi Accepted 100 1975 ms 51300 K Python 3 / 314 B Pham Buu 2021-02-02 14:22:27
#79698 #268. TWINS - Nguyên tố sinh đôi Accepted 100 2277 ms 444 K C++ 17 / 345 B Chử Minh Trí 2022-03-30 8:04:23
#35344 #268. TWINS - Nguyên tố sinh đôi Accepted 100 2303 ms 476 K C++ 17 / 1 K Durex+_+ 2021-04-19 18:27:09
#79331 #268. TWINS - Nguyên tố sinh đôi Accepted 100 2317 ms 348 K C++ 17 / 456 B meow 2022-03-29 3:51:00
#119032 #268. TWINS - Nguyên tố sinh đôi Accepted 100 2318 ms 440 K C++ / 469 B Trần Long 2023-12-22 4:13:07
#40481 #268. TWINS - Nguyên tố sinh đôi Accepted 100 2319 ms 480 K C++ / 544 B Đào Đình Bình 2021-06-30 10:39:07
#136894 #268. TWINS - Nguyên tố sinh đôi Accepted 100 2549 ms 38348 K Python 3 / 480 B BaoHuang 2024-02-24 3:15:01
#85483 #268. TWINS - Nguyên tố sinh đôi Accepted 100 2642 ms 19984 K C++ 11 / 531 B Banh:) 2022-06-11 4:07:43


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: