Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#72917 #268. TWINS - Nguyên tố sinh đôi Accepted 100 55 ms 1140 K Pascal / 617 B BH 2022-02-13 3:46:15
#129598 #268. TWINS - Nguyên tố sinh đôi Accepted 100 55 ms 1256 K Pascal / 549 B Lê Ngọc Trung 2024-01-31 7:54:23
#119068 #268. TWINS - Nguyên tố sinh đôi Accepted 100 57 ms 448 K C++ / 821 B Hoàng Quang Vũ 2023-12-22 6:33:37
#27332 #268. TWINS - Nguyên tố sinh đôi Accepted 100 59 ms 1284 K C++ 17 / 1 K Nguyễn Hoàng Sơn 2021-02-04 5:06:41
#130850 #268. TWINS - Nguyên tố sinh đôi Accepted 100 63 ms 1148 K Pascal / 548 B HL 2024-02-06 9:23:42
#119030 #268. TWINS - Nguyên tố sinh đôi Accepted 100 65 ms 1276 K C++ 17 / 431 B Phan Quốc Triệu 2023-12-22 4:12:53
#71756 #268. TWINS - Nguyên tố sinh đôi Accepted 100 67 ms 1152 K Pascal / 930 B Thành Hiếu 2022-02-10 5:16:57
#119054 #268. TWINS - Nguyên tố sinh đôi Accepted 100 67 ms 1344 K C++ 14 / 598 B Trần Bình An 2023-12-22 5:21:35
#78190 #268. TWINS - Nguyên tố sinh đôi Accepted 100 70 ms 1256 K C++ / 481 B Truong Xuan Dao 2022-03-20 12:49:42
#110833 #268. TWINS - Nguyên tố sinh đôi Accepted 100 70 ms 1276 K C++ 17 / 362 B Đặng Huyền Trân 2022-12-15 7:56:51
#119047 #268. TWINS - Nguyên tố sinh đôi Accepted 100 70 ms 1276 K C++ / 543 B Nguyễn Hoàng Dương 2023-12-22 4:38:14
#79414 #268. TWINS - Nguyên tố sinh đôi Accepted 100 71 ms 1280 K C++ 17 / 644 B HieuLe 2022-03-29 9:09:08
#73663 #268. TWINS - Nguyên tố sinh đôi Accepted 100 71 ms 1152 K Pascal / 431 B Tran Anh Quan 2022-02-16 2:12:48
#60047 #268. TWINS - Nguyên tố sinh đôi Accepted 100 72 ms 1276 K C++ / 522 B Vũ Giang 2021-11-29 12:09:34
#110860 #268. TWINS - Nguyên tố sinh đôi Accepted 100 73 ms 1376 K C++ 17 / 499 B Nguyễn Duy Anh 2022-12-15 8:23:56
#129728 #268. TWINS - Nguyên tố sinh đôi Accepted 100 73 ms 1256 K Pascal / 496 B Nguyễn Đình Chiến 2024-01-31 11:39:11
#64152 #268. TWINS - Nguyên tố sinh đôi Accepted 100 74 ms 1276 K C++ 11 / 903 B Trương Tuấn Tú 2021-12-17 0:54:23
#29246 #268. TWINS - Nguyên tố sinh đôi Accepted 100 75 ms 1272 K C++ 11 / 703 B Student 2021-03-02 7:04:56
#111193 #268. TWINS - Nguyên tố sinh đôi Accepted 100 75 ms 1300 K C++ 14 / 404 B Lường Ngọc An 2022-12-16 9:53:23
#143290 #268. TWINS - Nguyên tố sinh đôi Accepted 100 76 ms 1352 K C++ 17 / 635 B Nguyễn Trọng Tấn K29 2024-03-28 15:17:45
#138732 #268. TWINS - Nguyên tố sinh đôi Accepted 100 76 ms 4216 K C++ / 331 B Khoa-_-Ng(u)( ͡° ͜ʖ ͡°) 2024-03-06 12:46:42
#29504 #268. TWINS - Nguyên tố sinh đôi Accepted 100 77 ms 1284 K C++ 17 / 458 B Đoàn Thanh Phát 2021-03-06 0:44:08
#29270 #268. TWINS - Nguyên tố sinh đôi Accepted 100 78 ms 1148 K C++ 17 / 661 B Phan Thanh Tiến 2021-03-02 10:12:14
#146876 #268. TWINS - Nguyên tố sinh đôi Accepted 100 78 ms 508 K C++ / 645 B re_fi 2024-04-23 7:46:04
#84439 #268. TWINS - Nguyên tố sinh đôi Accepted 100 79 ms 4096 K C++ (NOI) / 514 B Trần Đình Thế Anh 2022-05-22 12:34:51
#76907 #268. TWINS - Nguyên tố sinh đôi Accepted 100 81 ms 1236 K C++ / 438 B Tuan Anh 2022-03-09 4:18:00
#29241 #268. TWINS - Nguyên tố sinh đôi Accepted 100 86 ms 4912 K C++ 17 / 5 K Đào Lê Bảo Minh 2021-03-02 6:52:47
#127637 #268. TWINS - Nguyên tố sinh đôi Accepted 100 86 ms 444 K C++ 17 / 392 B Ha Phu Hao 2024-01-25 13:36:46
#34997 #268. TWINS - Nguyên tố sinh đôi Accepted 100 88 ms 4228 K C++ 14 / 637 B Con Vịt Kutee 2021-04-16 14:57:59
#127170 #268. TWINS - Nguyên tố sinh đôi Accepted 100 90 ms 448 K C++ 17 / 455 B Nguyễn Hồng Quang 2024-01-24 1:34:20
#151126 #268. TWINS - Nguyên tố sinh đôi Accepted 100 92 ms 484 K C++ 11 / 342 B Trần Nhật Long 2024-05-19 5:50:51
#67939 #268. TWINS - Nguyên tố sinh đôi Accepted 100 93 ms 1336 K C++ 17 / 501 B Nguễn Minh Nhật 2022-01-05 1:26:27
#29242 #268. TWINS - Nguyên tố sinh đôi Accepted 100 96 ms 768 K C++ 17 / 3 K Hikarii 2021-03-02 6:55:55
#76058 #268. TWINS - Nguyên tố sinh đôi Accepted 100 100 ms 1276 K C++ 17 / 605 B Taso 2022-03-01 5:53:18
#91920 #268. TWINS - Nguyên tố sinh đôi Accepted 100 100 ms 1380 K C++ 17 / 537 B Nguyễn Thanh Tùng 2022-09-16 13:34:17
#143968 #268. TWINS - Nguyên tố sinh đôi Accepted 100 100 ms 1404 K C++ 11 / 523 B Nguyễn Việt Hùng 2024-04-02 12:12:27
#110819 #268. TWINS - Nguyên tố sinh đôi Accepted 100 102 ms 1348 K C++ 17 / 468 B Ninh Anh Vũ 2022-12-15 7:43:26
#110834 #268. TWINS - Nguyên tố sinh đôi Accepted 100 103 ms 1368 K C++ 17 / 488 B Phạm Thanh Lam 2022-12-15 7:57:18
#130848 #268. TWINS - Nguyên tố sinh đôi Accepted 100 103 ms 1320 K C++ 17 / 477 B Đặng Hải Long 2024-02-06 8:57:06
#68895 #268. TWINS - Nguyên tố sinh đôi Accepted 100 105 ms 4340 K C++ 17 (Clang) / 807 B Newbie 2022-01-12 8:00:39
#67313 #268. TWINS - Nguyên tố sinh đôi Accepted 100 106 ms 1352 K C++ 11 (Clang) / 509 B Komeiji 2022-01-01 2:14:08
#33211 #268. TWINS - Nguyên tố sinh đôi Accepted 100 109 ms 4224 K C++ 11 / 427 B HoangVu 2021-03-30 20:11:29
#73718 #268. TWINS - Nguyên tố sinh đôi Accepted 100 118 ms 1348 K C++ / 825 B lamphong 2022-02-16 7:38:01
#82576 #268. TWINS - Nguyên tố sinh đôi Accepted 100 120 ms 4224 K C++ / 522 B Đỗ Việt Cường 2022-04-27 8:07:10
#110857 #268. TWINS - Nguyên tố sinh đôi Accepted 100 120 ms 1376 K C++ 17 / 393 B Nguyễn Mạnh Dũng 2022-12-15 8:22:15
#86082 #268. TWINS - Nguyên tố sinh đôi Accepted 100 123 ms 2496 K C++ / 806 B Vo Nguyen Nhat Duy 2022-06-20 7:06:58
#51584 #268. TWINS - Nguyên tố sinh đôi Accepted 100 124 ms 1396 K C++ 17 / 447 B bigbiii 2021-10-16 14:35:38
#50491 #268. TWINS - Nguyên tố sinh đôi Accepted 100 126 ms 1280 K C++ / 359 B Onii Chan 2021-10-09 0:35:33
#83880 #268. TWINS - Nguyên tố sinh đôi Accepted 100 134 ms 1404 K C++ 11 / 526 B Võ Trần Ngọc Vy 2022-05-14 10:50:19
#40136 #268. TWINS - Nguyên tố sinh đôi Accepted 100 141 ms 1356 K C++ 17 / 499 B Phạm Đức Anh 2021-06-28 9:02:47


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: