Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#134444 #427. DPKMAI – Mua hàng khuyến mại Accepted 100 54 ms 4368 K C++ 17 / 2 K Tập code 2024-02-19 8:29:19
#47971 #427. DPKMAI – Mua hàng khuyến mại Accepted 100 60 ms 4304 K C++ 11 / 586 B hihihi1 2021-09-16 11:31:16
#67203 #427. DPKMAI – Mua hàng khuyến mại Accepted 100 60 ms 8164 K C++ 11 / 2 K võ đăng khoa 2021-12-31 8:55:54
#109531 #427. DPKMAI – Mua hàng khuyến mại Accepted 100 60 ms 8288 K C++ 17 / 1006 B Akiet 2022-12-09 7:50:18
#83604 #427. DPKMAI – Mua hàng khuyến mại Accepted 100 61 ms 8368 K C++ 17 / 636 B TH? 2022-05-12 15:32:10
#123646 #427. DPKMAI – Mua hàng khuyến mại Accepted 100 61 ms 8400 K C++ 17 / 1 K npl 2024-01-10 10:41:48
#137294 #427. DPKMAI – Mua hàng khuyến mại Accepted 100 61 ms 8260 K C++ / 1 K nah 2024-02-26 23:18:21
#133719 #427. DPKMAI – Mua hàng khuyến mại Accepted 100 63 ms 8404 K C++ 14 / 12 K Lê Hồng Anh 2024-02-17 16:13:08
#156511 #427. DPKMAI – Mua hàng khuyến mại Accepted 100 67 ms 8240 K C++ / 1 K LDV 2024-07-05 15:17:09
#156519 #427. DPKMAI – Mua hàng khuyến mại Accepted 100 68 ms 8320 K C++ 17 / 2 K huỳnh trường ân thiên 2024-07-05 15:39:02
#67074 #427. DPKMAI – Mua hàng khuyến mại Accepted 100 91 ms 16380 K C++ 17 / 1 K Trương Tuấn Tú 2021-12-30 13:57:26
#71027 #427. DPKMAI – Mua hàng khuyến mại Accepted 100 96 ms 8280 K C++ 17 (Clang) / 756 B Nguyễn Minh Chí 2022-02-05 8:10:42
#45366 #427. DPKMAI – Mua hàng khuyến mại Accepted 100 103 ms 16164 K C++ 14 / 1 K always tle 2021-08-25 9:05:13
#144162 #427. DPKMAI – Mua hàng khuyến mại Accepted 100 601 ms 38032 K Python 3 / 576 B Hacoder 2024-04-04 2:22:25
#145659 #427. DPKMAI – Mua hàng khuyến mại Accepted 100 627 ms 36300 K Python 3 / 417 B lê thành đạt 2024-04-14 14:01:30
#144160 #427. DPKMAI – Mua hàng khuyến mại Accepted 100 836 ms 37024 K Python 3 / 564 B Nguyen An 2024-04-04 2:13:21


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: