Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#115808 #5050. KIEMTRA - Kiểm tra Accepted 100 41 ms 328 K C++ 11 (NOI) / 470 B Durex+_+ 2023-01-13 8:33:54
#108492 #5050. KIEMTRA - Kiểm tra Accepted 100 57 ms 388 K C++ 17 / 383 B Nguyễn Duy Anh 2022-12-07 2:07:53
#108467 #5050. KIEMTRA - Kiểm tra Accepted 100 52 ms 388 K C++ 17 / 296 B Đặng Huyền Trân 2022-12-07 1:54:51
#108455 #5050. KIEMTRA - Kiểm tra Accepted 100 48 ms 388 K C++ 17 / 408 B Ninh Anh Vũ 2022-12-07 1:43:14
#108690 #5050. KIEMTRA - Kiểm tra Accepted 100 58 ms 388 K C++ 17 / 355 B Nguyễn Mạnh Dũng 2022-12-07 14:25:48
#108485 #5050. KIEMTRA - Kiểm tra Accepted 100 54 ms 388 K C++ 14 / 333 B Đỗ Hải Lâm 2022-12-07 2:07:25
#108476 #5050. KIEMTRA - Kiểm tra Accepted 100 57 ms 476 K C++ 17 / 485 B Nguyễn Quốc Việt 2022-12-07 2:04:39
#143572 #5050. KIEMTRA - Kiểm tra Accepted 100 66 ms 476 K C++ 17 / 539 B Nguyễn Trọng Tấn K29 2024-03-31 5:07:28
#108669 #5050. KIEMTRA - Kiểm tra Accepted 100 60 ms 480 K C++ 17 / 376 B Phạm Thanh Lam 2022-12-07 13:35:44
#108851 #5050. KIEMTRA - Kiểm tra Accepted 100 52 ms 484 K C++ 17 / 289 B Bùi Quốc Huy 2022-12-08 3:19:07
#108711 #5050. KIEMTRA - Kiểm tra Accepted 100 65 ms 492 K C++ 14 / 453 B Lường Ngọc An 2022-12-07 15:03:20


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: