Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#118834 #5080. BEAR - Chú gấu to lớn Accepted 100 61 ms 348 K C++ / 375 B Nguyen ha an 2023-12-21 15:43:49
#128601 #5080. BEAR - Chú gấu to lớn Accepted 100 67 ms 308 K C / 225 B Ngoc 2024-01-28 15:02:36
#119302 #5080. BEAR - Chú gấu to lớn Accepted 100 72 ms 360 K C++ 17 / 176 B Tiêu Dao 2023-12-22 13:17:36
#124419 #5080. BEAR - Chú gấu to lớn Accepted 100 81 ms 384 K C++ 14 / 307 B accvip 2024-01-14 5:56:21
#117181 #5080. BEAR - Chú gấu to lớn Accepted 100 82 ms 380 K C++ 17 / 334 B Nguyễn Quốc Việt 2023-02-02 1:15:14
#150754 #5080. BEAR - Chú gấu to lớn Accepted 100 83 ms 380 K C++ 17 / 210 B Nguyễn Hoàng Dương 2024-05-17 13:21:39
#151474 #5080. BEAR - Chú gấu to lớn Accepted 100 83 ms 380 K C++ 17 / 795 B tranlaluot 2024-05-20 13:38:31
#150746 #5080. BEAR - Chú gấu to lớn Accepted 100 85 ms 360 K C++ 17 (Clang) / 200 B ???? 2024-05-17 13:16:45
#150791 #5080. BEAR - Chú gấu to lớn Accepted 100 86 ms 376 K C++ / 199 B đỗ gia hưng k29 tin 2024-05-17 14:05:03
#142420 #5080. BEAR - Chú gấu to lớn Accepted 100 86 ms 420 K C++ / 168 B Huy dz 2024-03-21 16:02:10
#150725 #5080. BEAR - Chú gấu to lớn Accepted 100 88 ms 380 K C++ 17 / 749 B Phan Quốc Triệu 2024-05-17 13:04:20
#150785 #5080. BEAR - Chú gấu to lớn Accepted 100 89 ms 356 K C++ 17 / 234 B Nguyễn Phương 2024-05-17 13:43:33
#150757 #5080. BEAR - Chú gấu to lớn Accepted 100 89 ms 380 K C++ 14 / 257 B V A 2024-05-17 13:22:47
#150756 #5080. BEAR - Chú gấu to lớn Accepted 100 89 ms 372 K C++ / 223 B Lê Khánh Linh 2024-05-17 13:22:27
#146909 #5080. BEAR - Chú gấu to lớn Accepted 100 90 ms 360 K C++ 11 / 215 B R⟳ B🧠 ➡ E💥 B🧠💯 2024-04-23 10:55:05
#143448 #5080. BEAR - Chú gấu to lớn Accepted 100 91 ms 400 K C++ 17 / 314 B Nguyễn Trọng Tấn K29 2024-03-30 4:09:47
#128589 #5080. BEAR - Chú gấu to lớn Accepted 100 92 ms 464 K C++ 17 / 872 B Mới tập code :>> 2024-01-28 14:55:53
#117212 #5080. BEAR - Chú gấu to lớn Accepted 100 93 ms 356 K C++ 17 / 192 B Phạm Thanh Lam 2023-02-02 7:06:51
#150722 #5080. BEAR - Chú gấu to lớn Accepted 100 93 ms 344 K C++ 17 / 236 B Tuấn Kiệt 2024-05-17 13:01:33
#150727 #5080. BEAR - Chú gấu to lớn Accepted 100 93 ms 380 K C++ 17 / 277 B ĐẶNG VIỆT HUY 2024-05-17 13:06:02
#150777 #5080. BEAR - Chú gấu to lớn Accepted 100 93 ms 344 K C++ / 224 B Nguyễn Thuỳ Linh 2024-05-17 13:36:50
#150743 #5080. BEAR - Chú gấu to lớn Accepted 100 95 ms 356 K C++ 17 / 354 B Trần Long 2024-05-17 13:14:30
#150784 #5080. BEAR - Chú gấu to lớn Accepted 100 95 ms 356 K C++ / 263 B code123 2024-05-17 13:42:53
#117226 #5080. BEAR - Chú gấu to lớn Accepted 100 96 ms 356 K C++ 17 (Clang) / 154 B Bùi Quốc Huy 2023-02-02 7:18:16
#123188 #5080. BEAR - Chú gấu to lớn Accepted 100 99 ms 348 K C++ / 180 B Đào Đức Thắng 2024-01-09 12:02:52
#146888 #5080. BEAR - Chú gấu to lớn Accepted 100 99 ms 380 K C++ / 675 B re_fi 2024-04-23 8:44:39
#128540 #5080. BEAR - Chú gấu to lớn Accepted 100 100 ms 356 K C++ 17 / 196 B Ha Phu Hao 2024-01-28 9:07:26
#117225 #5080. BEAR - Chú gấu to lớn Accepted 100 106 ms 356 K C++ 17 / 154 B Nguyễn Tuấn Anh 2023-02-02 7:17:05
#121538 #5080. BEAR - Chú gấu to lớn Accepted 100 1105 ms 21216 K Python 3 / 149 B Đặng Xuân Sơn 2024-01-02 15:39:46


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: