Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#65195 #544. CUTBRIDGES – Khớp và cầu Accepted 100 1052 ms 235544 K C++ 11 (NOI) / 4 K Durex+_+ 2021-12-18 10:23:38
#85319 #544. CUTBRIDGES – Khớp và cầu Accepted 100 183 ms 1868 K C++ 11 / 2 K Phan Đăng Khoa 2022-06-09 13:29:47
#131515 #544. CUTBRIDGES – Khớp và cầu Accepted 100 163 ms 2016 K C++ 17 / 1 K yofwyst 2024-02-12 2:58:29
#33118 #544. CUTBRIDGES – Khớp và cầu Accepted 100 162 ms 2560 K C++ 14 / 2 K Duy_e 2021-03-30 3:30:28
#91713 #544. CUTBRIDGES – Khớp và cầu Accepted 100 156 ms 892 K C++ 11 / 2 K hm123 2022-09-12 12:58:17
#93807 #544. CUTBRIDGES – Khớp và cầu Accepted 100 140 ms 12672 K C++ 17 / 2 K Nguyễn Cao Minh Tuấn 2022-10-11 8:04:32
#82232 #544. CUTBRIDGES – Khớp và cầu Accepted 100 105 ms 2000 K C++ 17 / 1 K Quan Truong 2022-04-19 17:54:38
#85196 #544. CUTBRIDGES – Khớp và cầu Accepted 100 101 ms 4692 K C++ 17 (Clang) / 2 K Newbie 2022-06-08 1:43:27
#141810 #544. CUTBRIDGES – Khớp và cầu Accepted 100 91 ms 7292 K C++ 11 / 2 K Bảo Châu 2024-03-18 9:56:45
#78221 #544. CUTBRIDGES – Khớp và cầu Accepted 100 88 ms 876 K C++ 14 / 1 K stroke of fortune 2022-03-20 15:43:41
#143806 #544. CUTBRIDGES – Khớp và cầu Accepted 100 84 ms 3204 K C++ 17 / 1 K KoMaSan 2024-04-01 11:06:18
#141811 #544. CUTBRIDGES – Khớp và cầu Accepted 100 81 ms 7108 K C++ 11 (NOI) / 5 K Hồ Minh Phúc 2024-03-18 10:00:19
#62820 #544. CUTBRIDGES – Khớp và cầu Accepted 100 81 ms 4648 K C++ / 1 K Lê Văn Thức 2021-12-14 15:08:40
#9592 #544. CUTBRIDGES – Khớp và cầu Accepted 100 80 ms 1536 K C++ 17 / 2 K Trùm CUỐI 2020-10-10 9:23:24
#76452 #544. CUTBRIDGES – Khớp và cầu Accepted 100 72 ms 860 K C++ 11 / 3 K truongjr 2022-03-04 9:33:37
#9582 #544. CUTBRIDGES – Khớp và cầu Accepted 100 72 ms 1372 K C++ 17 / 2 K Phạm Thế Phong 2020-10-10 7:33:52
#33101 #544. CUTBRIDGES – Khớp và cầu Accepted 100 69 ms 1024 K C++ / 1 K always tle 2021-03-30 0:18:39
#9593 #544. CUTBRIDGES – Khớp và cầu Accepted 100 67 ms 1612 K C++ 14 / 2 K Hà Hoàng Hiệp 2020-10-10 9:23:32
#136085 #544. CUTBRIDGES – Khớp và cầu Accepted 100 63 ms 1424 K C++ 17 / 2 K Nguyễn Song Đức 2024-02-22 10:30:23
#139766 #544. CUTBRIDGES – Khớp và cầu Accepted 100 58 ms 960 K C++ 11 (Clang) / 1 K dungle 2024-03-10 10:05:15
#120062 #544. CUTBRIDGES – Khớp và cầu Accepted 100 58 ms 868 K C++ 11 / 2 K nguyenhuunguyen123 2023-12-24 11:52:28
#141865 #544. CUTBRIDGES – Khớp và cầu Accepted 100 56 ms 832 K C++ 17 / 1 K 🐄 2024-03-18 18:17:27
#58973 #544. CUTBRIDGES – Khớp và cầu Accepted 100 53 ms 1532 K C++ 17 / 2 K Nguyễn Trần Khánh Linh 2021-11-23 2:59:59
#13968 #544. CUTBRIDGES – Khớp và cầu Accepted 100 50 ms 1492 K C++ 14 / 2 K Nhanh 2020-11-09 15:27:05
#57563 #544. CUTBRIDGES – Khớp và cầu Accepted 100 49 ms 1404 K C++ 11 / 2 K hihihi1 2021-11-15 11:52:30
#141720 #544. CUTBRIDGES – Khớp và cầu Accepted 100 45 ms 864 K C++ 11 (NOI) / 2 K Nguyễn Huy 2024-03-18 1:54:57


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: