Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#76452 #544. CUTBRIDGES – Khớp và cầu Accepted 100 72 ms 860 K C++ 11 / 3 K truongjr 2022-03-04 9:33:37
#87233 #544. CUTBRIDGES – Khớp và cầu Accepted 100 84 ms 860 K C++ 11 / 2 K hm123 2022-07-11 0:15:17
#78221 #544. CUTBRIDGES – Khớp và cầu Accepted 100 88 ms 876 K C++ 14 / 1 K stroke of fortune 2022-03-20 15:43:41
#82231 #544. CUTBRIDGES – Khớp và cầu Accepted 100 62 ms 980 K C++ 17 / 1 K Quan Truong 2022-04-19 17:54:07
#33101 #544. CUTBRIDGES – Khớp và cầu Accepted 100 69 ms 1024 K C++ / 1 K always tle 2021-03-30 0:18:39
#35594 #544. CUTBRIDGES – Khớp và cầu Accepted 100 148 ms 1368 K C++ 14 / 1 K Duy_e 2021-04-22 9:04:46
#9579 #544. CUTBRIDGES – Khớp và cầu Accepted 100 73 ms 1372 K C++ 17 / 2 K Trùm CUỐI 2020-10-10 7:09:27
#9582 #544. CUTBRIDGES – Khớp và cầu Accepted 100 72 ms 1372 K C++ 17 / 2 K Phạm Thế Phong 2020-10-10 7:33:52
#9578 #544. CUTBRIDGES – Khớp và cầu Accepted 100 61 ms 1372 K C++ 14 / 2 K Hà Hoàng Hiệp 2020-10-10 7:09:26
#57563 #544. CUTBRIDGES – Khớp và cầu Accepted 100 49 ms 1404 K C++ 11 / 2 K hihihi1 2021-11-15 11:52:30
#13968 #544. CUTBRIDGES – Khớp và cầu Accepted 100 50 ms 1492 K C++ 14 / 2 K Nhanh 2020-11-09 15:27:05
#58973 #544. CUTBRIDGES – Khớp và cầu Accepted 100 53 ms 1532 K C++ 17 / 2 K Nguyễn Trần Khánh Linh 2021-11-23 2:59:59
#85361 #544. CUTBRIDGES – Khớp và cầu Accepted 100 80 ms 1852 K C++ 11 / 2 K Phan Đăng Khoa 2022-06-09 16:40:13
#67444 #544. CUTBRIDGES – Khớp và cầu Accepted 100 30 ms 1888 K C++ 11 (NOI) / 5 K Durex+_+ 2022-01-02 1:58:39
#62820 #544. CUTBRIDGES – Khớp và cầu Accepted 100 81 ms 4648 K C++ / 1 K Lê Văn Thức 2021-12-14 15:08:40
#85196 #544. CUTBRIDGES – Khớp và cầu Accepted 100 101 ms 4692 K C++ 17 (Clang) / 2 K Newbie 2022-06-08 1:43:27
#93807 #544. CUTBRIDGES – Khớp và cầu Accepted 100 140 ms 12672 K C++ 17 / 2 K Nguyễn Cao Minh Tuấn 2022-10-11 8:04:32


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: