Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#67444 #544. CUTBRIDGES – Khớp và cầu Accepted 100 30 ms 1888 K C++ 11 (NOI) / 5 K Durex+_+ 2022-01-02 1:58:39
#76452 #544. CUTBRIDGES – Khớp và cầu Accepted 100 72 ms 860 K C++ 11 / 3 K truongjr 2022-03-04 9:33:37
#126954 #544. CUTBRIDGES – Khớp và cầu Accepted 100 59 ms 2036 K C++ 17 (Clang) / 3 K Bùi Cường Quốc 2023-03-14 7:36:23
#127005 #544. CUTBRIDGES – Khớp và cầu Accepted 100 68 ms 2044 K C++ 17 / 3 K Việt Nhân 2023-03-14 8:12:06
#58971 #544. CUTBRIDGES – Khớp và cầu Accepted 100 57 ms 1532 K C++ 17 / 2 K Trùm CUỐI 2021-11-23 2:53:30
#58973 #544. CUTBRIDGES – Khớp và cầu Accepted 100 53 ms 1532 K C++ 17 / 2 K Nguyễn Trần Khánh Linh 2021-11-23 2:59:59
#9582 #544. CUTBRIDGES – Khớp và cầu Accepted 100 72 ms 1372 K C++ 17 / 2 K Phạm Thế Phong 2020-10-10 7:33:52
#57563 #544. CUTBRIDGES – Khớp và cầu Accepted 100 49 ms 1404 K C++ 11 / 2 K hihihi1 2021-11-15 11:52:30
#126129 #544. CUTBRIDGES – Khớp và cầu Accepted 100 56 ms 1020 K C++ 17 / 2 K Kripperz 2023-03-11 16:45:13
#126728 #544. CUTBRIDGES – Khớp và cầu Accepted 100 95 ms 2148 K C++ 17 / 2 K Nguyễn Khắc Trung 2023-03-13 15:16:12
#13968 #544. CUTBRIDGES – Khớp và cầu Accepted 100 50 ms 1492 K C++ 14 / 2 K Nhanh 2020-11-09 15:27:05
#9593 #544. CUTBRIDGES – Khớp và cầu Accepted 100 67 ms 1612 K C++ 14 / 2 K Hà Hoàng Hiệp 2020-10-10 9:23:32
#128414 #544. CUTBRIDGES – Khớp và cầu Accepted 100 60 ms 1532 K C++ 17 / 2 K Bùi Quốc Huy 2023-03-23 7:06:52
#120557 #544. CUTBRIDGES – Khớp và cầu Accepted 100 58 ms 2512 K C++ 17 / 2 K Nguyễn Phúc Thắng 2023-02-13 11:50:38
#93807 #544. CUTBRIDGES – Khớp và cầu Accepted 100 140 ms 12672 K C++ 17 / 2 K Nguyễn Cao Minh Tuấn 2022-10-11 8:04:32
#85339 #544. CUTBRIDGES – Khớp và cầu Accepted 100 82 ms 2008 K C++ 11 / 2 K Phan Đăng Khoa 2022-06-09 16:25:52
#126933 #544. CUTBRIDGES – Khớp và cầu Accepted 100 63 ms 1908 K C++ 17 / 2 K nhu quynh 2023-03-14 7:24:55
#127035 #544. CUTBRIDGES – Khớp và cầu Accepted 100 65 ms 2112 K C++ 14 / 2 K Nguyen Gia Huy 2023-03-14 8:27:02
#85196 #544. CUTBRIDGES – Khớp và cầu Accepted 100 101 ms 4692 K C++ 17 (Clang) / 2 K Newbie 2022-06-08 1:43:27
#33118 #544. CUTBRIDGES – Khớp và cầu Accepted 100 162 ms 2560 K C++ 14 / 2 K Duy_e 2021-03-30 3:30:28
#64862 #544. CUTBRIDGES – Khớp và cầu Accepted 100 67 ms 3580 K C++ 14 / 2 K always tle 2021-12-18 6:13:46
#91713 #544. CUTBRIDGES – Khớp và cầu Accepted 100 156 ms 892 K C++ 11 / 2 K hm123 2022-09-12 12:58:17
#126694 #544. CUTBRIDGES – Khớp và cầu Accepted 100 67 ms 2556 K C++ 14 / 2 K Phan Mạnh Hùng 2023-03-13 9:03:35
#126695 #544. CUTBRIDGES – Khớp và cầu Accepted 100 121 ms 13052 K C++ 17 / 1 K Mai Nguyen 2023-03-13 9:08:04
#126701 #544. CUTBRIDGES – Khớp và cầu Accepted 100 148 ms 892 K C++ 17 / 1 K tnkhuyen 2023-03-13 9:29:36
#122330 #544. CUTBRIDGES – Khớp và cầu Accepted 100 140 ms 892 K C++ 17 (Clang) / 1 K Trần Vũ Hải Đăng 2023-02-21 5:28:06
#62820 #544. CUTBRIDGES – Khớp và cầu Accepted 100 81 ms 4648 K C++ / 1 K Lê Văn Thức 2021-12-14 15:08:40
#126704 #544. CUTBRIDGES – Khớp và cầu Accepted 100 146 ms 2020 K C++ 17 / 1 K Võ Ngọc Sinh 2023-03-13 9:39:18
#78221 #544. CUTBRIDGES – Khớp và cầu Accepted 100 88 ms 876 K C++ 14 / 1 K stroke of fortune 2022-03-20 15:43:41
#126942 #544. CUTBRIDGES – Khớp và cầu Accepted 100 68 ms 2532 K C++ 17 (Clang) / 1 K Trần Huy Hoàng 2023-03-14 7:30:45
#126726 #544. CUTBRIDGES – Khớp và cầu Accepted 100 55 ms 1508 K C++ 17 / 1 K Nguyễn Lê Khánh Nam 2023-03-13 14:00:29
#127013 #544. CUTBRIDGES – Khớp và cầu Accepted 100 203 ms 12588 K C++ 17 / 1 K Tuyết Mai 2023-03-14 8:14:33
#82232 #544. CUTBRIDGES – Khớp và cầu Accepted 100 105 ms 2000 K C++ 17 / 1 K Quan Truong 2022-04-19 17:54:38
#126946 #544. CUTBRIDGES – Khớp và cầu Accepted 100 149 ms 2044 K C++ 17 / 1 K nguyennhatlam 2023-03-14 7:34:58
#126703 #544. CUTBRIDGES – Khớp và cầu Accepted 100 64 ms 2044 K C++ 17 / 1 K hoangheovn 2023-03-13 9:37:06
#126906 #544. CUTBRIDGES – Khớp và cầu Accepted 100 147 ms 1508 K C++ 17 / 1 K Trần Hoàng Đạt 2023-03-14 5:05:34
#126697 #544. CUTBRIDGES – Khớp và cầu Accepted 100 155 ms 2388 K C++ 14 / 995 B GIAP 2023-03-13 9:19:35


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: