Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#6379 #544. CUTBRIDGES – Khớp và cầu Accepted 100 64 ms 1536 K C++ 14 / 2 K Trùm CUỐI 2020-04-27 16:22:09
#9578 #544. CUTBRIDGES – Khớp và cầu Accepted 100 61 ms 1372 K C++ 14 / 2 K Hà Hoàng Hiệp 2020-10-10 7:09:26
#9582 #544. CUTBRIDGES – Khớp và cầu Accepted 100 72 ms 1372 K C++ 17 / 2 K Phạm Thế Phong 2020-10-10 7:33:52
#13968 #544. CUTBRIDGES – Khớp và cầu Accepted 100 50 ms 1492 K C++ 14 / 2 K Nhanh 2020-11-09 15:27:05
#33101 #544. CUTBRIDGES – Khớp và cầu Accepted 100 69 ms 1024 K C++ / 1 K always tle 2021-03-30 0:18:39
#33118 #544. CUTBRIDGES – Khớp và cầu Accepted 100 162 ms 2560 K C++ 14 / 2 K Duy_e 2021-03-30 3:30:28
#57563 #544. CUTBRIDGES – Khớp và cầu Accepted 100 49 ms 1404 K C++ 11 / 2 K hihihi1 2021-11-15 11:52:30
#58973 #544. CUTBRIDGES – Khớp và cầu Accepted 100 53 ms 1532 K C++ 17 / 2 K Nguyễn Trần Khánh Linh 2021-11-23 2:59:59
#62820 #544. CUTBRIDGES – Khớp và cầu Accepted 100 81 ms 4648 K C++ / 1 K Lê Văn Thức 2021-12-14 15:08:40
#65195 #544. CUTBRIDGES – Khớp và cầu Accepted 100 1052 ms 235544 K C++ 11 (NOI) / 4 K Durex+_+ 2021-12-18 10:23:38
#76452 #544. CUTBRIDGES – Khớp và cầu Accepted 100 72 ms 860 K C++ 11 / 3 K truongjr 2022-03-04 9:33:37
#78221 #544. CUTBRIDGES – Khớp và cầu Accepted 100 88 ms 876 K C++ 14 / 1 K stroke of fortune 2022-03-20 15:43:41
#82231 #544. CUTBRIDGES – Khớp và cầu Accepted 100 62 ms 980 K C++ 17 / 1 K Quan Truong 2022-04-19 17:54:07
#85100 #544. CUTBRIDGES – Khớp và cầu Accepted 100 160 ms 2004 K C++ 11 / 2 K Phan Đăng Khoa 2022-06-04 12:47:36
#85196 #544. CUTBRIDGES – Khớp và cầu Accepted 100 101 ms 4692 K C++ 17 (Clang) / 2 K Newbie 2022-06-08 1:43:27
#87233 #544. CUTBRIDGES – Khớp và cầu Accepted 100 84 ms 860 K C++ 11 / 2 K hm123 2022-07-11 0:15:17
#93807 #544. CUTBRIDGES – Khớp và cầu Accepted 100 140 ms 12672 K C++ 17 / 2 K Nguyễn Cao Minh Tuấn 2022-10-11 8:04:32
#120557 #544. CUTBRIDGES – Khớp và cầu Accepted 100 58 ms 2512 K C++ 17 / 2 K Nguyễn Phúc Thắng 2023-02-13 11:50:38
#122330 #544. CUTBRIDGES – Khớp và cầu Accepted 100 140 ms 892 K C++ 17 (Clang) / 1 K Trần Vũ Hải Đăng 2023-02-21 5:28:06
#126128 #544. CUTBRIDGES – Khớp và cầu Accepted 100 61 ms 892 K C++ 17 / 2 K Kripperz 2023-03-11 16:41:24
#126690 #544. CUTBRIDGES – Khớp và cầu Accepted 100 70 ms 2548 K C++ 17 (Clang) / 1 K Trần Huy Hoàng 2023-03-13 8:59:52
#126692 #544. CUTBRIDGES – Khớp và cầu Accepted 100 208 ms 12668 K C++ 17 / 1 K Tuyết Mai 2023-03-13 9:01:55
#126694 #544. CUTBRIDGES – Khớp và cầu Accepted 100 67 ms 2556 K C++ 14 / 2 K Phan Mạnh Hùng 2023-03-13 9:03:35
#126695 #544. CUTBRIDGES – Khớp và cầu Accepted 100 121 ms 13052 K C++ 17 / 1 K Mai Nguyen 2023-03-13 9:08:04
#126696 #544. CUTBRIDGES – Khớp và cầu Accepted 100 151 ms 1916 K C++ 17 / 1 K nhu quynh 2023-03-13 9:11:02
#126697 #544. CUTBRIDGES – Khớp và cầu Accepted 100 155 ms 2388 K C++ 14 / 995 B GIAP 2023-03-13 9:19:35
#126698 #544. CUTBRIDGES – Khớp và cầu Accepted 100 156 ms 1008 K C++ 17 / 1 K Nguyễn Khắc Trung 2023-03-13 9:23:27
#126701 #544. CUTBRIDGES – Khớp và cầu Accepted 100 148 ms 892 K C++ 17 / 1 K tnkhuyen 2023-03-13 9:29:36
#126702 #544. CUTBRIDGES – Khớp và cầu Accepted 100 151 ms 2016 K C++ 17 / 1 K nguyennhatlam 2023-03-13 9:30:37
#126703 #544. CUTBRIDGES – Khớp và cầu Accepted 100 64 ms 2044 K C++ 17 / 1 K hoangheovn 2023-03-13 9:37:06
#126704 #544. CUTBRIDGES – Khớp và cầu Accepted 100 146 ms 2020 K C++ 17 / 1 K Võ Ngọc Sinh 2023-03-13 9:39:18
#126726 #544. CUTBRIDGES – Khớp và cầu Accepted 100 55 ms 1508 K C++ 17 / 1 K Nguyễn Lê Khánh Nam 2023-03-13 14:00:29
#126906 #544. CUTBRIDGES – Khớp và cầu Accepted 100 147 ms 1508 K C++ 17 / 1 K Trần Hoàng Đạt 2023-03-14 5:05:34
#126954 #544. CUTBRIDGES – Khớp và cầu Accepted 100 59 ms 2036 K C++ 17 (Clang) / 3 K Bùi Cường Quốc 2023-03-14 7:36:23
#127005 #544. CUTBRIDGES – Khớp và cầu Accepted 100 68 ms 2044 K C++ 17 / 3 K Việt Nhân 2023-03-14 8:12:06
#127035 #544. CUTBRIDGES – Khớp và cầu Accepted 100 65 ms 2112 K C++ 14 / 2 K Nguyen Gia Huy 2023-03-14 8:27:02
#128414 #544. CUTBRIDGES – Khớp và cầu Accepted 100 60 ms 1532 K C++ 17 / 2 K Bùi Quốc Huy 2023-03-23 7:06:52


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: