Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#65366 #546. CIRHAMILT – Chu trình HAMILTON Accepted 100 22 ms 356 K C++ 11 (NOI) / 4 K Durex+_+ 2021-12-19 5:40:38
#6396 #546. CIRHAMILT – Chu trình HAMILTON Accepted 100 23 ms 356 K C++ 14 / 911 B Trùm CUỐI 2020-04-27 18:25:47
#57566 #546. CIRHAMILT – Chu trình HAMILTON Accepted 100 24 ms 348 K C++ 11 / 892 B hihihi1 2021-11-15 11:53:14
#59280 #546. CIRHAMILT – Chu trình HAMILTON Accepted 100 35 ms 340 K C++ 17 / 883 B Nguyễn Trần Khánh Linh 2021-11-24 8:10:43
#59279 #546. CIRHAMILT – Chu trình HAMILTON Accepted 100 35 ms 348 K C++ 11 / 881 B Nguyễn Thu Hà 2021-11-24 8:10:35
#9619 #546. CIRHAMILT – Chu trình HAMILTON Accepted 100 41 ms 348 K C++ 14 / 712 B Hà Hoàng Hiệp 2020-10-10 10:34:27
#6599 #546. CIRHAMILT – Chu trình HAMILTON Accepted 100 42 ms 384 K C++ 17 / 1 K Phạm Thế Phong 2020-05-02 14:53:46
#69811 #546. CIRHAMILT – Chu trình HAMILTON Accepted 100 48 ms 380 K C++ 11 / 1 K Lê Đức Phúc Long 2022-01-19 10:18:49


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: