Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#10505 #693. ANCES - Nút cha chung gần nhất Accepted 100 45 ms 640 K C++ 14 / 1 K Hà Hoàng Hiệp 2020-10-22 5:18:51
#58648 #693. ANCES - Nút cha chung gần nhất Accepted 100 52 ms 732 K C++ 17 / 1 K ád ád ád 2021-11-21 8:09:40
#10492 #693. ANCES - Nút cha chung gần nhất Accepted 100 59 ms 1504 K C++ 17 / 1 K Phạm Thế Phong 2020-10-21 15:25:19
#42719 #693. ANCES - Nút cha chung gần nhất Accepted 100 69 ms 3200 K C++ 17 / 1 K Bill 2021-07-20 12:23:06
#66354 #693. ANCES - Nút cha chung gần nhất Accepted 100 83 ms 1244 K C++ 17 / 2 K Trương Tuấn Tú 2021-12-25 14:21:46
#37332 #693. ANCES - Nút cha chung gần nhất Accepted 100 88 ms 692 K C++ 14 / 3 K Vu Huy Hoang 2021-05-22 8:08:51
#39591 #693. ANCES - Nút cha chung gần nhất Accepted 100 127 ms 728 K C++ 17 / 2 K Vân Phong 2021-06-23 5:13:02


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: