Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
1303 RMQCHK - Kiểm tra RQM 4 12 33.33%
1319 BOARD 6 12 50.00%
1412 BESTPLACE - Địa điểm tốt nhất 10 12 83.33%
1322 RCOVER - Phần bị phủ 4 12 33.33%
1451 KDIV - Chia hết 6 11 54.55%
1315 STATUES - Bán tượng 7 10 70.00%
1474 FAIRGAME 0 10 0.00%
1388 MTC - Dãy núi 5 10 50.00%
1321 CARPET 2 10 20.00%
1391 DGRAPH - Nhiễu mạng 7 10 70.00%
1308 TOPVIEW - Đoạn nghịch biến 6 10 60.00%
1374 SHUFFLE - Ngẫu nhiên 7 10 70.00%
1455 RMOVING - Di chuyển robot 1 10 10.00%
1456 RESORT - Khu nghỉ dưỡng 4 9 44.44%
1390 MGCD - Tích ước chung lớn nhất 5 9 55.56%
1309 SUBNUMS - Tổng các số con 7 9 77.78%
1342 SEQ - Dãy số 6 9 66.67%
1296 GRAPH 2 9 22.22%
1316 SSEQSTRS - Chọn tên 3 8 37.50%
1441 FENCE - Xây rào 6 8 75.00%
1410 SAG - Khôi phục xâu 6 7 85.71%
1434 IDEAL - ĐƯỜNG ĐI LÝ TƯỞNG 3 7 42.86%
1405 GCLEAR - Robot hút bụi 2 7 28.57%
1314 INFORNO 0 7 0.00%
1439 SURGERY - Phụ mổ 0 7 0.00%