Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
1342 SEQ - Dãy số 6 9 66.67%
1327 SEQM - Dãy tăng M 0 13 0.00%
1404 SEQMX 7 162 4.32%
1286 SHOES - Chọn giày 23 63 36.51%
1374 SHUFFLE - Ngẫu nhiên 7 10 70.00%
1467 SIMULATION - Mô phỏng 3 49 6.12%
1403 SKMIN 2 3 66.67%
1371 SLOW - Chậm chạp 14 27 51.85%
1325 SPLITSEQ - Chia dãy 11 33 33.33%
1454 SQRMUL - Bội chính phương 7 54 12.96%
1444 SQUARE - Tìm hình vuông 11 47 23.40%
1316 SSEQSTRS - Chọn tên 3 8 37.50%
1315 STATUES - Bán tượng 7 10 70.00%
1442 STEP - Điệu nhảy 11 37 29.73%
1320 STOVE 1 3 33.33%
1373 SUBKGCD - Ước dãy 9 17 52.94%
1309 SUBNUMS - Tổng các số con 7 9 77.78%
1445 SUBPERMUTE - Hoán vị thứ tự từ điển nhỏ nhất 19 43 44.19%
1289 SUBSEQ - Đoạn con 12 43 27.91%
1361 SUBSTR - Xâu con chung dài nhất 15 73 20.55%
1352 SUMDG - Tổng chữ số 8 28 28.57%
1385 SUMPRODUCT - Tổng và tích 7 14 50.00%
1408 SUMSQUARE 19 31 61.29%
1452 SUPERSEQ 6 14 42.86%
1439 SURGERY - Phụ mổ 0 7 0.00%