Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
1405 GCLEAR - Robot hút bụi 2 7 28.57%
1421 TURTLE - Cụ rùa 2 4 50.00%
1298 TRAIN 2 27 7.41%
1423 LIGHTING - Chiếu sáng 2 2 100.00%
1471 WOOD - Căt gỗ 2 24 8.33%
1331 INCSEQ - Số dãy con 2 3 66.67%
1320 STOVE 1 3 33.33%
1465 POLICE 1 2 50.00%
1396 TCANDY - Chia kẹo 1 20 5.00%
1295 KINGDOM 1 5 20.00%
1455 RMOVING - Di chuyển robot 1 10 10.00%
1347 BMAZE 1 61 1.64%
1473 BOCSOI20 - Bốc sỏi 1 12 8.33%
1364 BLACKWHITE - Đoạn trắng đen 1 2 50.00%
1429 PATROL - Tuần tra 0 2 0.00%
1416 GREEN - Bầu cử 0 24 0.00%
1341 FIVES - Bộ năm số 0 3 0.00%
1327 SEQM - Dãy tăng M 0 13 0.00%
1329 CARD - Tráo bài 0 4 0.00%
1314 INFORNO 0 7 0.00%
1330 RANKING - Xếp hạng 0 3 0.00%
1439 SURGERY - Phụ mổ 0 7 0.00%
1332 DIFFUSE - Truyền tin 0 6 0.00%
1474 FAIRGAME 0 10 0.00%
1428 BACKUP - Sao lưu dữ liệu 0.00%