Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
578 TICKET - Đổi vé 10 14 71.43%
537 BAODONG – Bao đóng 15 17 88.24%
694 FAREWELL - Chia tay 15 22 68.18%
574 STABLE - Ổn định 19 23 82.61%
547 KNIGHTPATH – Đường đi quân mã 7 25 28.00%
549 MSTONES – ROBOT sơn cột cây số 14 26 53.85%
572 SPY - Điệp viên 18 30 60.00%
573 MARBLES- Bắn bi 11 33 33.33%
566 CIRCUS - Biểu diễn xiếc 21 38 55.26%
575 HOUSE - Robot xây nhà 6 45 13.33%
555 SMAXFLOW – Luồng cực đại trên mạng (cơ bản) 19 46 41.30%
548 EULERCIR – Chu trình Euler 13 51 25.49%
557 BMATCH – Bộ ghép cực đại trên đồ thị hai phía 25 58 43.10%
570 FEN - Hành tinh đầm lầy 33 59 55.93%
579 PUSHBOX - Đẩy hộp 23 59 38.98%
531 ACIRCLE – Tìm kiếm chu trình 22 63 34.92%
546 CIRHAMILT – Chu trình HAMILTON 31 68 45.59%
540 STROCONN – Thàn phần liên thông mạnh 39 68 57.35%
539 HBAODONG – Bao đóng (Bản khó) 28 70 40.00%
545 EULERPATH – Đường đi Euler 27 73 36.99%
588 HALCHEMY - Giả kim thuật 30 74 40.54%
576 COMNET - Mạng máy tính 53 80 66.25%
693 ANCES - Nút cha chung gần nhất 30 85 35.29%
571 ADDEDGE - Thêm cung đồ thị 39 88 44.32%
577 ZAM - Kén chồng 39 95 41.05%