Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
1206 NETXOR - Mạng an toàn 6 13 46.15%
1563 COPRIMESET - Nguyên tố cùng nhau 5 13 38.46%
1083 FOUNTAIN - Đài phun nước 3 6 50.00%
1197 CHANGESTR - Biến đổi xâu 3 10 30.00%
1564 WRITING - GIẢI MÃ VĂN TỰ MAY A 3 13 23.08%
1089 CAVERN - Chuyển hộp 3 48 6.25%
1085 GCD - Truy vấn GCD 2 4 50.00%
1204 HRANK - Xếp hạng 2 13 15.38%
1081 VIRUS - Virus biến dạng 2 41 4.88%
1211 THREE - Ba số 2 4 50.00%
1207 ORALTEST - Kiểm tra miệng 1 3 33.33%
1148 STAR - Đồ thị hình sao 1 4 25.00%
1562 CWORDS - Đếm từ 0 9 0.00%