Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
1207 ORALTEST - Kiểm tra miệng 1 3 33.33%
1084 PATH - Đường đi ngắn thứ k 12 42 28.57%
1208 PAY - Mua hàng 18 27 66.67%
1146 PTC - Phần tử chung 12 27 44.44%
1143 SEQ2015 32 81 39.51%
1086 SHORTEST - Đường đi ngắn nhì 16 90 17.78%
1080 SPSEQ - Chia dãy 39 69 56.52%
1209 SQUARE - Hình vuông 8 60 13.33%
1148 STAR - Đồ thị hình sao 1 4 25.00%
1210 SUMLR - Tổng đoạn 35 142 24.65%
1211 THREE - Ba số 2 4 50.00%
1081 VIRUS - Virus biến dạng 2 41 4.88%
1564 WRITING - GIẢI MÃ VĂN TỰ MAY A 3 13 23.08%