Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
890 TRAFFIC - Giao thông 3 4 75.00%
867 SUM3 - Thay đổi trọng số đỉnh 1 1 100.00%
866 LCA2 - Cha chung gần nhất (gốc thay đổi) 6 22 27.27%
865 LCA - Cha chung gần nhất 18 27 66.67%
863 SUMTREE - Tổng trên cây 2 13 15.38%
862 DISTANCE - Khoảng cách 0 7 0.00%
861 SUMMAX5 - Tổng trên cây 5 0 2 0.00%
860 SUMMIT - Hội nghị Mỹ - Triều lần 4 0 4 0.00%
859 COOKIES - Bánh quy 0 3 0.00%
858 CENTROID - Trọng tâm của cây 2 15 13.33%
857 JUMPING - Khỉ con học nhảy 7 15 46.67%
856 SUMMAX4 - Tổng lớn nhất trên cây 5 9 55.56%
855 COLORING - Tô màu cho cây 6 9 66.67%
854 DIAMETER - Đường kính của cây 12 20 60.00%
853 DISTK - Khoảng cách K trên cây 7 14 50.00%
852 SUMMAX3 - Dán tranh 13 17 76.47%
851 SUMMAX2 - Tổng lớn nhất trên cây 15 23 65.22%
850 SUMMAX1 - Nhánh có tổng lớn nhất 16 22 72.73%
849 SHIPPING - Vận chuyển hàng 3 19 15.79%
694 FAREWELL - Chia tay 15 22 68.18%
693 ANCES - Nút cha chung gần nhất 40 114 35.09%
678 NYTRAVEL 22 50 44.00%
658 LIBRARY 26 64 40.63%
590 MESS - Truyền tin trong mạng 100 207 48.31%
589 BINLADEN - Truy bắt BINLADEN 20 42 47.62%