Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
1532 LINE - Broken Line (Part. 1) 1 1 100.00%
2006 JUMPER 0 0 -
2009 JEWEL 0 0 -
2008 IZBORI 0 0 -
2007 IMGAME 1 1 100.00%
1561 HAPPY - Đi tìm hạnh phúc 0.00%
1007 GRCOLOR2 - Tô màu độ thị 2 15 26 57.69%
1004 GRCOLOR - Tô màu đồ thị 26 39 66.67%
2335 GOODARR 11 57 19.30%
1523 EQUAKE - Động đất 0 1 0.00%
1517 EFILL - Thiết kế đường điện 0 3 0.00%
1013 CANDY - Chia kẹo 7 19 36.84%
1519 BUS - Đi xe buýt 3 37 8.11%
1522 BUILDING - Tòa nhà 7 25 28.00%
1558 BRACKET - Biến đổi dãy ngoặc 0 3 0.00%
1508 BLGAME - Trò chơi khối hộp 5 9 55.56%
1527 BISCUITS - Packing Biscuits 1 1 100.00%
1514 ASPAL - Số siêu đối xứng 5 14 35.71%